Nyhetsbrev 2-2021

2-2021 Nyhetsbrev fra Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser

I tillegg til presentasjoner i dette nyhetsbrevet kan du lese nyheter og fagstoff på vår hjemmeside www.aktivung.nofacebooksiden vår, samt facebookgruppen Aktivitet og deltakelse for å dele og få tips om aktiviteter. Ta gjerne kontakt med oss.

Bilde av Svein BergemNy doktorgrad – Aktivitetshjelpemidler, kunnskap og deltakelse

Avhandlingen omhandler hvordan barn og unge med funksjonsnedsettelser og foresatte opplever og (kroppslig) erfarer bruk av aktivitetshjelpemidler og deltakelse på ulike arenaer i sin hverdag. I tillegg studeres ulike aktører/tjenesteytere innenfor offentlig og frivillig sektor sin kunnskap og samhandling på aktivitetshjelpemiddelområdet, samt hvordan de opplever og erfarer dialogen og relasjonen i samhandlingen i utredning, opplæring- og oppfølgingsarbeidet knyttet til aktivitetshjelpemidler. Les hele saken her: Ny doktorgrad – Aktivitetshjelpemidler, kunnskap og deltakelse


bilde av May Cecilie LossiusMay Cecilie Lossius fikk den første prisen

Den første prisvinneren av Fritid for alle-prisen i 2021 har i over 30 år arbeidet med stort engasjement for å bedre levekår for funksjonshemmede. Prisvinneren har som ansatt i Helse- og omsorgsdepartementet og fra 2002 i Helsedirektoratet arbeidet med flere store samfunnsreformer. Hun har i sitt arbeid vært opptatt av å legge til rette for tverrfaglig og tverretatlig samarbeid. For feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse har May Cecilies innsats vært med på å legge et grunnlag for hvordan feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse har kunnet utvikle seg. Les hele saken her: May Cecilie Lossius fikk den første prisen


Bilde av Trond BliksværForsker og professor Trond Bliksvær tildeles Fritid for alle-prisen, for sin innsats på feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse

Trond Bliksvær har i 26 år arbeidet med stort engasjement for å bedre levekår for funksjonshemmede og har som forsker ved Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA), Nordlandsforskning, Nord Universitet og som leder for Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser vært opptatt av å søke ny viten og økt kunnskap innenfor temaområder som levekår, bolig arbeid, utdanning og fritid for personer med nedsatt funksjonsevne. Les hele saken her: Forsker og professor Trond Bliksvær tildeles Fritid for alle-prisen...


Bilde av Svein EinarsbølSvein Einarsbøl fikk Fritid for alle-prisen for sin innsats med å tilrettelegge fritid for andre i spesialisthelsetjenesten, kommunen og som frivillig i idretten

Svein Einarsbøl har arbeidet med stort engasjement for å bedre levekår for funksjonshemmede gjennom mange år. Først som ansatt ved Dikemark sykehus og i Asker kommune. Einarsbøl er nå en aktiv pensjonist som i dag er engasjert i flere prosjekter som frivillig. Les hele saken her: Svein Einarsbøl fikk Fritid for alle-prisen...


Omslagsbilde til rapport 1-2021. Bildet viser en ung gutt som klatrer over en trestamme.Rapport nr. 1 2021 – En systematisert kunnskapsoversikt
Deltakelse for barn og unge med funksjonsnedsettelser, med særskilt vekt på deltakelse i fysisk aktivitet

Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser har som mål å systematisere og sammenfatte eksisterende nasjonal og internasjonal litteratur innen feltet Deltakelse i familie, fritid, skole og barnehage for barn og unge med funksjonsnedsettelser, med særskilt vekt på deltakelse i fysisk aktivitet. Dette er en revidert og utvidet versjon av rapporten som ble utgitt i 2018. Les mer her: Rapport nr. 1 2021 – En systematisert kunnskapsoversikt


Bilde av en globus i et klasseromSchool-In, et forskningsprosjekt som forsøker å svare på spørsmålene; Hva er de viktigste faktorene for en inkluderende skole? Hvordan påvirker lokalmiljøet skolens inkludering?

Undervisning, lokal tilhørighet, elevrollen og profesjonsfellesskap er fire utviklingsområder som har spesiell betydning for inkludering på skolenivå ifølge funn fra denne forskningen. På bakgrunn av funnene er det utviklet et praktisk verktøy, en metode, til bruk for skoleledere. Les hele saken her: School-In, forskningsprosjekt


Omslaget til strategien ut av blindsoneneUt av blindsonene. Strategi for et samlet kunnskapsløft for utsatte barn og unge

Strategien skal bidra til en helhetlig tilnærming til utsatte barn og unge gjennom å koble myndigheter, tjenester, brukere, frivillig sektor, forskningsmiljøer og høyere utdanning nærmere sammen. Tre viktige stikkord er forskning, utdanning og innovasjon/praksis. Les hele saken her: Ut av blindsonene. Strategi for et samlet kunnskapsløft for utsatte barn og unge


Omslaget til rapporten Fritid uten fordommerFritid for alle – uten fordommer

Redd Barna har lansert rapporten "Fritid for alle - uten fordommer. Fortellinger om fritid fra barn og unge med funksjonsnedsettelser". Barn og unge med nedsatt funksjonsevne blir utsatt for systematisk diskriminering på grunn av fordommer og mangel på kunnskap fra voksne. Dette gjør at de ekskluderes fra den viktige fritiden. Les hele saken her: Fritid for alle – uten fordommer


Logoen til nettstedet fritidforalle.no    Nyheter fra fritidforalle.no

Bilde av fritid for alle-prisen, et kunstverk av Per Fronth, Ateliér FronthFritid for alle-prisen 2021

Feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse har i løpet av de siste 30 årene utviklet seg til et fagfelt med egne metoder, litteratur og forskning. Bak denne innsatsen står personer som representerer nasjonale myndigheter, kommuner, helseforetak, frivillig sektor og akademia. I løpet av året vil vi dele ut Fritid for alle – prisen til ti personer. Les hele saken her: Fritid for alle-prisen 2021


Bilde av to som holder hverandres henderUtviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Nordland har utarbeidet et enkelt e-læringskurs som kan brukes i opplæring av støttekontakter.

Kurset består av fire deler. Hver del kan gjennomføres på ca. 5 minutter. Målet med kurset er å gi kunnskap og inspirasjon til personer som skal eller som vurderer å bli støttekontakt. Les hele saken her: E-læringskurs om støttekontakt


Tidligere nyhetsbrev fra NKBUF

Nyhetsbrev 1-2021 [12.02.21]

Nyhetsbrev 2-2020 [12.06.20]

Nyhetsbrev 1-2020 [25.03.20]


Bilde av spisser på fargeblyanter med ordene Tips oss! Tips oss

Ta gjerne kontakt med oss dersom det er prosjekter eller tiltak dere syns vi bør vite om. Vi er takknemlige for alle innspill!

Meld deg på nyhetsbrev fra Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser 


Ønsker du ikke å motta vårt nyhetsbrev, meld deg av her: Avmelding