Collage av fotografier med barn og voksne i aktivitet

Barn med funksjonsnedsettelse og deres pårørende er ofte fornøyde etter (re)habiliteringsopphold på helsesportsentrene både på Beitostølen og i Valnesfjord; De mestrer fysiske ferdigheter i et trygt miljø ut fra den enkeltes forutsetning. Tempoer er tilpasset, det er tilstrekkelig tid til mange nok repetisjoner slik at de opplever mestring, metodikk og teknikk er tilpasset  for at de skal mestre det som for andre er en naturlig del av utviklingen. Men hva skal til for at barn og unge skal forbli aktiv etter et habiliteringsopphold? Dette er prøvd besvart i artikkelen Capture the magic som er publisert i tidsskriftet Disability & Rehabilitation hvor Willis m. fl. har forsket på opphold ved Beitostølen Helsesportsenter (BHSS), gjennomført etter Lokalmiljømodellen, og kartlagt aktive faktorer  i deltakelse i fysisk aktivitet (intervensjonen[1]) som gjenkjennes i ICF-CY (Willis m.fl. 2021).

Under følger et noe utvidet sammendrag av forskningsartikkelen.

Formål 

I dette forskningsarbeidet har forskerne funnet de aktive faktorene som er knyttet til ICF-CY i intervensjonen  deltakelse i fysisk aktivitet. Intervensjonen deltakelse i fysisk aktivitet består av et 19 dagers opphold på Beitostølen Helsesportsenter (BHSS) sammen med deltakere fra samme kommune, fagbesøk fra hjemkommune og habiliteringstjeneste i 3 dager, samt oppfølging i kommunen hvor deltakerne bor 3 måneder etter rehabiliteringsoppholdet (Lokalmiljømodellen). Det langsiktige måler er økt deltakelse i fysisk aktivitet for deltakerne.  Videre i artikkelen brukes intervensjon for å beskrive innholdet i deltakelse i fysisk aktivitet.

Utvalg og metode

Det ble valgt en etnografisk tilnærming, og en veksling mellom deltakende observasjon, fokusgruppe intervjuer og individuelle intervjuer.

Ansatte ved BHSS som jobber tett med barna under habiliteringsoppholdet, fagpersoner i kommune og habiliteringstjeneste som kjenner barna som besøkte BHSS ble målrettet rekruttert til studien.

Intervjuene ble ordrett transkribert og kodet sammen med data fra observasjonene. Sekundær koding linket data til korresponderende kategorier i ICF-CY (Classification of Functioning, Disability and Health: Child and Youth version). 

Resultat 

Ansatte fra BHSS (13) og fagpersoner i kommune og habiliteringstjeneste (7) deltok i studien. Fjorten aktive faktorer ble identifisert og beskrevet.  8 faktorer kunne knyttes til  intervensjonen (Lokalmiljømodellen;19 dagers habiliteringsopphold  på BHSS), 4 til organisasjonen som er BHSS, og 2 til personlige faktorer.

Innenfor disse områdene ble 53 unike ICF-CY kategorier identifisert. 26 tilhører «miljø», og 26 ble identifisert til «aktivitet og deltakelse». Ingen kategorier om «kroppsfunksjoner» og «kroppsstrukturer» ble identifisert. 

Konklusjon

Miljøfaktorer, og spesielt støtte og sosialt nettverk, kan være av stor betydning for å fortsette med deltakelse i fysisk aktivitet. Funnene kan påvirke til et programdesign/innhold i habiliteringsopphold og implementering for å fremme og opprettholde deltakelse i fysisk aktivitet for barn og unge med funksjonsnedsettelser. 

Hvilke betydninger kan dette ha for rehabiliteringsfeltet?

I artikkelen framheves tre punkter; 

1. De aktive faktorene som ble identifisert i denne studien kan påvirke hvordan man velger å utforme opphold og implementering av (re)habiliterings-programmer som fremmer og opprettholder fysisk aktiv adferd for barn og unge med funksjonsnedsettelser.

2. Kvaliteter ved lederskap og holdninger som fokuserer på styrker og muligheter er sentrale kjennetegn ved organisasjonspraksis som optimaliserer resultatene for barna og deres familier.

3. Fokus på sosialt nettverk er sentralt, for eksempel en gruppe med barn, deres familier, helseprofesjoner, jevnaldrende, mentorer og kommunale tjenester, kan støtte barn og unge med funksjonsnedsettelser slik at de oppnår sine mål når det gjelder deltakelse i fysisk aktivitet.

Her er det behov for mer forskning på liknende intervensjoner.

Førsteforfatteren er fra Australia, og har skrevet sin Phd. ved å studere sider av Lokalmiljømodellen ved BHSS. Hun disputerte i 2018. 
Claire Willis (2018): Enabling physical activity participation for children and youth with disabilities following a goal-directed, family-centred intervention. March 2018Research in Developmental Disabilities 77:30-39 (Astrid Nyquist Beitostølen Helsesportsenter, Reidun Jahnsen Oslo University Hospital, Catherine Elliott Child and Adolescent Health Services and Curtin University)
Dr Claire Willis, PhD: University of Western Australia, Current Post Doc: LaTrobe University

[1] Intervensjon: Å gripe inn, eller innblanding. Intervensjon innan helse handlar om å avbryte, setje i gang eller endre helseatferd/behandlingsmåte. https://helse-forde.no/avdelinger/psykisk-helsevern/forklaring-pa-ord-og-uttrykk . 2021.06.17 kl 09.04

Referanser

Claire Willis, Catherine Elliott, Siobhan Reid, Astrid Nyquist, Reidun Jahnsen, Sven Bölte, Michael Rosenberg & Sonya Girdler (2021): “Capturing the magic”: identifying the active ingredients of a physical activity participation intervention for children and youth with disabilities, Disability and Rehabilitation, DOI: 10.1080/09638288.2021.1907458 .                  Artikkelen kan lastes ned elektronisk her.

Nyquist, A. & Hoberg, A. (2007). Programbeskrivelse Lokalmiljømodellen. Beitostølen Helsesportsenter.