Omslagsbilde til heftet Aktive MuligheterFor mange barn, ungdom og voksne personer med utviklingshemming er den lovpålagte støttekontakttjenesten avgjørende for å kunne delta i selvvalgte kultur- og fritidsaktiviteter.

Når en kartlegging gjennomført av knutepunktet Fritid for alle tydeliggjorde at ikke noen av landets kommuner hadde etablert en praksis hvor de var opptatt av å støtte personer med utviklingshemming inn i kultur- og fritidsaktiviteter personen selv ønsket seg ble det behov for å gjennomføre et prosjekt for å forsøke å gi svar på hvordan norske kommuner i samarbeid med frivillige organisasjoner kan muliggjøre dette med utgangspunkt i støttekontakttjenesten? 

Forsknings- og utviklingsprosjektet «Aktive muligheter» ble gjennomført i tidsperioden 2013 – 2015. Kommunene Asker, Drammen, Gjøvik og bydel Gamle Oslo fikk midler til å prøve ut og videreutvikle sin støttekontakttjeneste gjennom å ta utgangspunkt i bruk av arbeidsmetoden Fritid med Bistand. Målsetningen har vært å gi flere personer med utviklingshemming muligheter til deltakelse i selvvalgte aktiviteter gjennom et samarbeid med frivillige organisasjoner.

Erfaringene fra prosjektet ble beskrevet i et enkelt hefte som beskriver erfaringene fra prosjektet og som gir en enkel dokumentasjon på hvordan en kan organisere støttekontakttjenesten for utviklingshemmede på en måte som er i tråd med anbefalingene fra Helsedirektoratet. Heftet Aktive muligheter som ble sendt ut til alle landets kommuner kan lastes ned her:

https://www.fritidforalle.no/deltakelse-paa-fritiden-for-utviklingshemmede.5911461-356504.html

Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser (NKBUF) hadde ansvaret for å gi prosjektmedarbeidere opplæring, veiledning og faglig oppfølgning på nettverkssamlinger. Nordlandsforskning gjennomførte en følgeforskning av prosjektet.

Gruppebilde av prosjektmedarbeiderne.

Mer informasjon om erfaringene fra prosjektet er beskrevet i antologien Deltakelse på fritiden. Perspektiver på fritiddeltakelse for mennesker med utviklingshemming. Flere forskere i Norge ble invitert til å formidle kunnskap om utviklingshemmedes muligheter for deltakelse på fritidsarenaen. Prosjektet ble i denne antologien beskrevet i følgende kapitler:

Bliksvær, T. (2015): Å legge til rette for fritid – rapport frå eit forsøk i fire kommuner. Midtsundstad, A. & Bliksvær, T. (red): Deltakelse på fritiden. Perspektiver på fritidsdeltakelse for mennesker med utviklingshemming. s. 39 – 51. Bergen: Fagbokforlaget.

Midtsundstad, A (2015): Valgmuligheter på fritiden. Midtsundstad, A. & Bliksvær, T. (red): Deltakelse på fritiden. Perspektiver på fritidsdeltakelse for mennesker med utviklingshemming. s. 53 – 66. Bergen: Fagbokforlaget.