Bilde av ungdommer som er med i en tautrekkingskonkurranseProsjektet

Målet med dette prosjektet er utprøving av NFS sin arbeidsmodell og metode, Aktive sammen, hvor man fokuserer på å få alle barn og unge med i en selvvalgt fritidsaktivitet. Deltakerne i prosjektet er syv pilotsentraler, i seks kommuner spredt rundt i Norge;. Prosjektet skal gi innsikt i en metode som bidrar til at lokalsamfunn sammen løser barrierene for å oppfylle Fritidserklæringen, som har som mål at alle barn, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst en organisert fritidsaktivitet sammen med andre barn.

Om metoden

Metoden Aktive Sammen er utviklet for å gi retning til et systematisk arbeid for å følge opp enkeltpersoner som trenger hjelp til å opprettholde eller etablere kontakt med et nytt sosialt nettverk.

Metoden har to formål:

  1. å gi frivillige organisasjoner og kommuner, et verktøy for å organisere samarbeidet omkring sosial tilhørighet for sine innbyggere.
  2. å vise hvordan frivillige kan arbeide for å gi støtte, muligheter for å etablere og opprettholde tilhørighet i sosiale nettverk.

Kommunen har et ansvar for å gi innbyggere som trenger det, varierte og tilpassede aktiviteter. Det er presisert i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-10 at kommunen er forpliktet til å samarbeide med brukerorganisasjoner og frivillige organisasjoner. Her presiseres det også at den enkelte skal ha innflytelse på utformingen av tiltak. Metoden Aktive Sammen tar utgangspunkt i den enkeltes ønsker og behov, som forutsetning for å oppnå tilhørighet.

Metoden Aktive Sammen er utviklet for å inspirere til et systematisk arbeid med å følge opp målgruppene; barn, ungdom og familier, seniorer, personer med fluktbakgrunn og voksne under rehabilitering.

Metoden har 5 trinn:

  1. Hvordan komme i gang?
  2. Samtale med den eller de som har et behov, og eventuelt deres pårørende
  3. Avklare behov og ønsket tilbud
  4. Etablere nettverk for gjennomføring
  5. Oppfølgningssamtaler

Når metoden Aktive Sammen tas i bruk, er personenes individuelle ønsker og behov alltid utgangspunktet. Metoden bygger på ICF-modellen, og på erfaringene fra arbeidet med metodene «Fritid med Bistand» og «Drop-In-metoden» (Midtsundstad & Midtsundstad 2020).

Metoden Aktive sammen ble utviklet gjennom forsknings- og utviklingsprosjektet Aktive seniornettverk. Prosjektet ble finansiert over 3 år med folkehelsemidler fra Helsedirektoratet. Vennesla frivilligsentral var prosjekteier. Samarbeidspartnerne var Vennesla kommune, knutepunktet Fritid for alle ved Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser (NKBUF), og Senter for omsorgsforskning, sør.

Frivilligsentraler i flere kommuner har nå tatt metoden i bruk overfor flere målgrupper. Disse erfaringene er bakgrunnen for at Norges frivilligsentral til høsten vil utvikle en egen nettside som presenterer hvordan metoden kan tas i bruk overfor ulike målgrupper. Dette arbeidet gjøres gjennom et samarbeid mellom Norges frivilligsentral og NKBUF.

Litteraturliste

Midtsundstad, A. & Midtsundstad, J. (2020): Aktive Sammen. Lorentzen, G. & Midtsundstad, A. (red): Frivillighet. Nye former for frivillig arbeid i norske kommuner. Bergen: Fagbokforlaget.


Norges Frivilligsentraler (NFS) er en interesseorganisasjon for landets 473 frivilligsentraler. NFS bidrar bla. med utvikling av frivilligsentralene som viktige velferds‐ og samfunnsaktører, arbeider for gode rammevilkår for frivilligsentralene, synliggjøring av frivilligsentralenes arbeid og er et felles talerør for medlemssentralene.