Omslagsbilde til heftet aktivitet, deltakelse og likeverdige muligheter for personer med funksjonsnedsettelserForfattere: Jakob Joh. Djupvik, seniorrådgiver og Tove Pedersen Bergkvist, seniorrådgiver

Bakgrunn

Innholdet i heftet danner bakgrunn for, og gir innblikk i, hvorfor det er viktig å ha et tverrfaglig blikk på temaet likeverdige muligheter for aktivitet og deltakelse for personer med funksjonsnedsettelser. Tverrfaglighet er den røde tråden i et undervisningsopplegg som ble til i et samarbeid mellom Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser (NKBUF) og de tre fakultetene; Fakultet for Samfunnsvitenskap, Fakultet for Sykepleie og Folkehelsevitenskap, samt Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag ved Nord universitet.

Overordnet mål for heftet og undervisningen er å:

  1. skape forståelse for at samhandling og samskaping på tvers av profesjoner er nødvendig for å realisere likeverdige muligheter for aktivitet og deltakelse. Dette kan også innebære å inkludere områder utenfor tradisjonelle profesjonsfag, for eksempel frivillig sektor.
     
  2. gi inspirasjon og motivasjon for et videre faglig søkelys på kunnskap som er nødvendig for å realisere likeverdige muligheter og reell deltakelse for alle.
     
  3. være en faglig inspirasjon til å arbeide for at alle mennesker skal ha muligheter til å leve et aktivt og selvstendig liv.

 

Last ned heftet her.


Referanseliste

Anvik C. H. & Gustavsen A. (2012) Ikke slipp meg! Unge, psykiske helseproblemer, utdanning og arbeid, Nordlandsforskning rapport nr. 13:2012

Anvik C.H & Eide A.K. (2011) De trodde jeg var en skulker, men jeg var egentlig syk. Ungdom med psykiske helseplager med svak tilknytning til skole og arbeidsliv, NF-notat nr. 1001/2011, Nordlandsforskning

Backe-Hansen E., Smette I. & Vislie C. (2017) Kunnskapsoppsummering. Vold mot barn og systemsvikt, NOVA-rapport 4/17

Baklien B. (2009) Skole, barnehage, barneverntjeneste – bilder av "de andre" hindrer samarbeid, Norges barnevern, rapport 2009:4

Barneombudet (2017) Uten mål og mening. Elever med spesialundervisning i grunnskolen, fagrapport

Barns Beste (2019) Notat med behov, notat på bestilling av Helsedirektoratet

Berg B. & Kittelsaa A.M. (2012) Dobbelt sårbar – Funksjonshemmete barn og unge i asylmottak, NTNU Samfunnsforskning

Berg B., I J. Tøssebro I.J. & Wendelborg C. (2014) Dobbelt sårbar – minoritetsfamilier med funksjonshemmede barn., Oppvekst med funksjonshemming. Familie, livsløp og overganger, Gyldendal Akademisk

Berg Ellen (2021): Kroppsøving - med rom for alle. Om læring, anerkjennelse, samhandling og utforskning. Fagbokforlaget ISBN: 9788245023091

Bergem Svein (2021): Aktivitetshjelpemider, kunnskap og deltakelse - En studie om barn og unge med funksjonsnedsettelser og foresatte sin erfaring, i møte med ulike aktører og tjenesteytere sin kunnskap og forståelse. Doktorgradsavhandling. Nord Universitet Bodø

Bergkvist Tove, Gjessing Berit, Midtsundstad Anders og Kissow Anne-Merete (2020): Barn og unge med funksjonsnedsettelser. Aktivitet og deltakelse i fellesskap. Fagbokforlaget. ISBN: 978-82-450-3423-3

Bergkvist T. & Kissow A.M. (2017): Ulikheter gir muligheter, Prosessrapport forprosjekt

Berven N. m fl. (2013) Individuell plan som virkemiddel for ledelse og samordning av tjenester i kommunene, uni Rokkansenteret- Rapport 2-2013

Bufdir (2013): Konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne

Bufdir (2018): Et samfunn for alle. Regjeringens strategi for likestilling av mennesker med funksjonsnedsettelse 2020-2030

Bufdir (2021): Levekårsstatus for personer med nedsatt funksjonsevne https://bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Nedsatt_funksjonsevne/ (hentet 07.07.2021 kl. 10.20)

Brekke I. & Nadim M. (2016) Gendered effects of intensified care burdens: Employment and sickness absence in families with chronically sick or disabled children in Norway, Work, Employment and Society, vol. 31.

Brøndbo P.H. (2018) Samhandling uten «kasteballer», kronikk publisert på forebygging.no

Cameron D.L. & Tveit A.D. (2018) Profesjonsutøvelse i tverrfaglig samarbeid rundt et barn med spesielle behov i barnehagen, Tidsskriftet FoU i praksis, 7(1)

Civita: https://www.civita.no/politicisk-ordbok/hva-er-arbeidslinjen (lastet ned 2021.09.03 kl. 10.54)

Demiri A. S. & Gundersen T. (2016) Tjenestetilbud til familier med barn med funksjonsnedsettelser, NOVA rapport 7:2016

Departementene (2021): Bærekraft og like muligheter – et universelt utformet Norge. Handlingsplan 2021–2025

Difi (2014) Mot alle odds. Veier til samordning i norsk forvaltning, Difi rapport 2014:7 ISSN 1890-6583

Direktoratet for e-helse (2019a) Bærum kommunes beskrivelse av Fokusområde 2 – Brukere med særlige behov, Arbeidsdokument beskrivelse av fokusområder i nasjonal løsning for kommunale helse og omsorgstjenester. "Én innbygger – Én journal", Arbeidsdokument, versjon 0.9

Direktoratet for E-helse (2019b) Brukerscenarier Direktoratet for e-helse EIEJ, foreløpig utkast

Direktoratet for e-helse (2018) En innbygger – en journal, behovsanalyse – Nasjonal løsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste, Vedlegg A, rapportnummer IE-1029

EGGS design (2018) Samlet innsats - for barn og unge med nedsatt funksjonsevne og deres familier, utarbeidet for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Forskningsrådet (2021): Ut av blindsonene. Strategi for et samlet kunnskapsløft for utsatte barn og unge. Regjeringen.

Gundersen og Seeberg (2019), Samordning av tjenester for barn, ungdom og unge voksne med nedsatt funksjonsevne – Kunnskapssammenstilling (2010–2017), NOVA-notat 4/19

Handikapnytt: https://www.handikapnytt.no/regjeringen-overdriver-frykten-for-a-bli-styrt-av-crpd-komiteen/ (lastet ned 2021.09.03 kl. 9.39)

Hansen I.L.S., Jensen R.S & Fløtten T. (2019) 0-24 samarbeidet Et kunnskapsgrunnlag, Fafo notater til 0-24 presentasjon

Helsedirektoratet (2019): Hvor skal man begynne? Et utfordringsbilde blant familier med barn og unge som behøver sammensatte offentlige tjenester. Rapport

Helsedirektoratet (2009): Aktivitetshåndboka. Fysisk aktivitet i forebygging og behandling

Imms Christine & Green Dido (2020): Participation. Optimising Outcomes in Childhood-Onset Neurodisability. Mac Keith press

Kissow Anne-Merete og Klasson Lena (2021): Deltakelse for barn og unge med funksjonsnedsettelser, med særskilt vekt på deltakelse i fysisk aktivitet. En systematisert kunnskapsoversikt. Rapport nr. 1 2021.  ISBN: 978-82-93657-13-2

KITH. Informasjonsteknologi for Helse og Velferd (2003). ICF. Internasjonal klassifikasjon av funksjon, funksjonshemming og helse. Sosial- og Helsedirektoratet. Norge

Kulturrådet: https://www.kulturradet.no/inkludering/vis/-/-slik-skal-kulturradet-jobba-med-mangfald-i-2021 (Hentet 09.07.2021 k. 11.27)

Midtsundstad (2019) Når barna våre trenger hjelp, Fagbokforlaget

Midtsundstad, J. H. (2013a): Drop-In. En metode for å veilede elever til en positiv elevrolle. Bedre skole. Tidsskrift for lærere og skoleledere, Nr. 2 24-29.

Midtsundstad, J. H. (2017): Fra bekymring til forandring – å veilede i elevrollen ved hjelp av Drop-In- metoden. I: Lyngsned, K. & Rismark, M. (red). Didaktisk Praksis. 5. – 10. trinn. Gyldendal Akademiske, 103-118

Meld.St. 19 (2018-2019): Folkehelsemeldinga. Gode liv i eit trygt samfunn

Meld. St. 10 (202018-2019): Frivilligheita – sterk, sjølvstendig, mangfaldig. Den statleige frivilligheitspolitikken

NAV: https://www.kunnskapsbanken.net/ (lastet ned 2021.09.03 kl. 9.40)

Nordahl Thomas mfl. (2018): INKLUDERENDE FELLESSKAP FOR BARN OG UNGE. Ekspertgruppen for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging

Nyquist, A. J. (2012): Jeg kan delta! Barn med funksjonsnedsettelse og deltakelse i fysisk aktivitet – en multimetodestudie i en habiliteringskontekst. Doktorgradsavhandling. Oslo: Norges idrettshøgskole.

Nyquist Astrid, Jahnsen Reidun Birgitta, Moser Thomas & Ullenhag Anna (2019): The coolest I know – a qualitative study exploring the participation experiences of children with disabilities in an adapted physical activities program

Ot.prp. nr. 44 (2007 – 2008): Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven.

Regjeringen (2019): Et samfunn for alle – Regjeringens handlingsplan for likestilling av personer med funksjonsnedsettelse 2020–2025.

Sandstrand, T. (2007): Barn i dag – i morgen voksen. Delrapport 1. Samsynt og Framsynt. SKUR/Høgskolen i Bodø.

Sosial- og helsedepartementet (2001) NOU 2001: 22 Fra bruker til borger En strategi for nedbygging av funksjonshemmende barrierer

Stortingsmelding nr. 20 (2006-2007): Nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller

Stortingsmelding nr. 34 (2012 – 2013): Folkehelsemeldingen God Helse – Felles Ansvar

Utdanningsdirektoratet (2018), Hva vet vi om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning, Statistikknotat 6/2018, hentet fra: https://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/tema/notat-om-spesialundervisning/ (hentet 09.07.2021 kl. 11.28)

Utdanningsdirektoratet (2020): Nye læreplaner – grunnskolen og gjennomgående fag vgo. https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/nye-lareplaner-i-grunnskolen-og-gjennomgaende-fag-vgo (Hentet 18.08.2020 kl. 13.56)

Wendelborg, C. (2010): Barrierer mot deltakelse. Familier med barn med nedsatt funksjonsevne. Trondheim: NTNU Samfunnsforskning AS

Wendelborg, C. & Paulsen, P. (2014). Inkludering i skolen - inkludering på fritida? I J. Tøssebro., & C. Wendelborg (Red.) Oppvekst med funksjonshemming. Familie, livsløp og overganger (s.59-78). Oslo: Gyldendal Akademisk.

Wendelborg Christian, Røe Melina, Molden Thomas Hugaas, Wik Sigrid Elise (2020): Barrierer i det fysiske læringsmiljøet for elever med nedsatt funksjonsevne. NTNU Samfunnsforskning på oppdrag fra Bufdir.

0-24 samarbeidet (2019a): Bedre informasjon og mer samordnede og koordinerte tjenester for barn og unge med nedsatt funksjonsevne og deres familie, foreløpig utkast knyttet til 0-24 samarbeidet

0-24 samarbeidet (2019b): Samarbeid til barns beste – Rapport fra regelverksgruppen i 0-24 samarbeidet

Annen anbefalt litteratur

Bahr Roald, red. (2008): Aktivitetshåndboken. Fysisk aktivitet i forebygging og behandling

Cacioppo, J. T. & Patrick, W. (2008): Loneliness - Human Nature and the Need for Social Connection. W.W. Norton & Company, Inc.

Helsedirektoratet (2021). Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming [nettdokument]. Oslo: Helsedirektoratet (sist faglig oppdatert 02. juni 2021, lest 08. juli 2021). Tilgjengelig fra https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/gode-helse-og-omsorgstjenester-til-personer-med-utviklingshemming (hentet 09.07.2021 kl. 11.30)

Helsedirektoratet (2019): Nasjonale faglige råd om fysisk aktivitet. https://www.helsedirektoratet.no/faglige-rad/fysisk-aktivitet-for-barn-unge-voksne-eldre-og-gravide (hentet 15.08.2019 kl 9.27)

Kissow, A. (2013). Krop og Funktionshæmning. I: Tetler, S., Kirkebæk, B., Bonfils, I., Olsen, L.

Kissow, A. (2011): Tilpasset idræt og bevægelse. I: Beyer, N., Lund, H., Klinge, K. (eds). Træning i forebyggelse, behandling og rehabiltereing. København: Munksgaard.

Kissow, A. & Singhammer, J. (2012): Particpation in physical activities and everyday life of people with disabilities. European Journal of Adapted Physical Activity, 5(2), 65-81.

Kolle E, Stene-Johansen J, Säfvenbom R, Andersen S, Grydeland M, Ekelund U, Andersen I D, Resaland G K, Lerun Ø, Tjomsland H E, Berntsen S, Malnes L H, Haugen T, Dyrstad S M, Åvitsland A, Leibinger E, Solberg R B (2019): Schools in motion. Hovedrapport. Norges Idrettshøyskole.

Lorentzen Gro og Midtsundstad Anders (2020): Frivillighet. Nye former for frivillig arbeid i norske kommuner. Fagbokforlaget. ISBN: 978-82-450-3399-1

Marmot et al. (2008): Closing the Gap in a generation: Health Equity through Action on the Social Determinants of Health, Lancet, 371: 1661-69