Sandefjord kommune:
Vi prøver, sammen med pårørende, og finn ulike tiltak for avlastning i denne utfordrende tiden. Vi tilbyr timesavlastning ute, timesavlastning hjemme hos barna, nattevakt i hjemmet, noen har ordinær, men skjermet, avlastning på institusjon.
I tillegg har vi videosamtaler med et av barna etter ønske fra barn og pårørende.
Tine Dahl, enhetsleder Teksleåsen, Sandefjord kommune
 
Nittedal kommune:
Jeg har litt mer fokus på avlastning for tiden, dette er jo barn som krever litt ekstra oppfølging. Her har jeg jobbet opp et tett og godt samarbeid med pårørende (jeg ringer minst en til to ganger i uka der jeg tenker det er nødvendig). Jeg har hatt god dialog med skoler og barnehager for å få til et tilbud. Videre har jeg samarbeidet internt med blant annet mine nærmeste kollegaer i enheten, har også dialog med Nittedal avlastningssenter. De har klare prioriteringer i denne perioden. Noen har avlastning som vanlig, noen er hjemme - her har jeg hyppig telefonkontakt pårørende. Vi har mottatt informasjon fra leverandører hvor vi har kjøpsavlastning, så jeg føler samarbeidet her er også godt. Fokus er å ha en god og åpen dialog med alle parter for å få til gode løsninger i denne perioden.
Kari Anita Eriksen, konsulent, Nittedal kommune
Fredrikstad kommune:
Vi har forståelse for at mange familier nå er i en vanskelig situasjon, og opplever en merbelastning. Mange opplever at enkelte tilbud er redusert eller helt fraværende.
Avlastningstjenesten i Fredrikstad er fortsatt i drift, men med redusert tilbudet, slik at smittefaren begrenses vesentlig.
· Det er innført besøksrestriksjoner i institusjonene. Henting og avlevering av barn og unge foregår utenfor institusjonene.
· Timesavlastning i institusjon opphører
- det tilbys 1:1 kontakt utenfor institusjon for enkelte barn og unge som er i risikogruppe
- det tilbys 1:1 kontakt med barn og unge med særlig utfordrende atferd
- det tilbys opphold av lengre varighet i institusjon
· Transporttjenesten begrenses vesentlig
- Leasingbilene er en smittefare for både barn -og unge og ansatte. For de foreldrene som disponerer egen bil oppfordres de til å levere og hente barna sine selv
· Det gjennomføres avlastning i barnets hjem i form av hjelp på dag-/ kveld og natt
· Det gjennomføres privat avlastning i avlasters hjem
Det er kjent for avlastningstjenesten at barnehager og skoler i kommunen tilbyr barn og elever dagaktivisering. For enkelte elever i videregående skole er det ikke iverksatt alternativt dagtilbud.
Vi har kontakt med mange foresatte. Enkelte foresatte velger å ha barna sine hjemme. De bes om å ta kontakt med oss dersom hverdagen blir for krevende. Vi har også et spesielt fokus på barna som har syke foreldre hjemme, her har vi åpnet opp for at deres barn kan være hos oss kontinuerlig.
Ved et høyere fravær av vårt helsepersonell må vi vurdere omfanget av driften vår.
Vi har sendt ut felles informasjonsbrev til alle våre foresatte. Nytt informasjonsbrev vil bli sendt ut i slutten av inneværende uke.
(Marianne Dilling Hurrød, virksomhetsleder, Fredrikstad kommune)
 
Bydel Gamle Oslo:
Bydel Gamle Oslo har stort fokus på gruppa barn og unge med nedsatt funksjonsevne i denne spesielle tiden. Vi tenker at disse familiene er ekstra sårbare og tar en ekstra stor del av den nasjonale dugnaden alle blir bedt om å delta i.
Bydelen, ved Villa Habibi Fritid & Avlastning, har valgt å videreføre og i noen tilfeller å utvide ordningene med individuell avlastning og aktivitetskontrakter. Disse ordningene er aktive gjennom hele perioden, og foreldrene tar selv avgjørelser og vurderinger når det gjelder smittevernhensyn og gjennomføring for sitt barn. De ansatte er informert om de generelle smittevern-anbefalingene og følger disse så langt det lar seg gjøre overfor de enkelte barna.
Avlastningsboligen Villa Habibi holder åpent for et barn som bor fast hos oss.
For de øvrige barna har tilsynslegen anbefalt stenging av smittevernhensyn. Vi har mange barn med alvorlige luftveisproblematikk og annen alvorlig, progredierende sykdom. Tilsynslegen har anbefalt avlastning i utemiljø, ikke inne på institusjonen, og hvor de alminnelige reglene for smittevern opprettholdes så godt det lar seg gjøre. For alle disse familiene har vi i de 2 ukene som har gått hatt jevnlig kontakt og undersøkt med dem om de har behov for kompenserende tiltak.
Vi gjennomført turer med vogn for de foreldre som har ønsket dette.
Dette har gradvis blitt trappet opp, slik at flere barn nå har og vil få tilbud om turer med vogn, El-sykler og gåturer sammen med de ansatte som vanligvis er sammen med barna på avlastning.
Det er ca 25 % av familiene som inntil nå har ønsket avlastning i form av turer ut.
De øvrige foreldrene har takket nei, og informert om at de ønsker å håndtere barna og situasjonen i hjemmet. De opplever det tryggest å ha barna hjemme.
Videre er det satt inn økt hjemmesykepleie hos enkelte, og også tilbudt det til familier som vanligvis ikke har dette.
For barn med vedtak om fritidsaktiviteter i regi av institusjonens ansatte, vil dette starte opp igjen neste uke, da som turer individuelt med enkeltbarn og en ansatt pr aktivitet. Det er også etablert et samarbeid med den lokale kirken, som gir tilbud om å kunne komme og tenne lys og finne ro i kirkerommet. Dette er et godt tilbud for enkelte barn.
Bydelen er også i dialog med skolene, og spesialklassene, og har tilbudt samarbeid, barnehagelokaler og personell i forhold til dagtilbud til barn. Det erfares at skolenes praksis for å etablere alternative skole/AKS-tilbud er varierende.
(Siri Pettersen, Teamleder Villa Habibi Fritid & Avlastning, Bydel Gamle Oslo)
 
Lillestrøm kommune
Vi har normalt avlastningsopphold i størrelse 10-100%. Det betyr også at det er svært ulike tilpasninger på avlastningen i denne perioden. Vi har noen få som har så mye avlastning at de i denne perioden oppholder seg bare hos oss (Asak avlastningssenter). Det krever en del mtp organisering men alle viser en positivitet og et ønske om å løse denne situasjonen på en best mulig måte. Vi har et stort bygg med flere baser. På den måten klarer vi å skjerme alle som har opphold hos oss.
Vi har snakket med alle foreldrene på telefon flere ganger for å planlegge tiden fremover. Noen ønsker selv å ha barna hjemme i denne perioden andre har behov for avlastning. Vi er i dialog med hver enkelt familie og løser hver sak for seg. Vi har timesavlasting på institusjon, vi har opphold med overnatting på institusjon og timesavlastning utenfor institusjon. Vi har foreløpig ingen nattevakter i private hjem. Vi tilpasser personalgruppen hele tiden etter hvordan oppholdene ser ut.
Men vi har en ett dialog med foreldre og tilpasser hele tiden oppholdene.
(Lars Danielsen, avdelingsleder for avlastningstjenesten, Lillestrøm kommune)
 
Avlastning er en lovpålagt tjeneste som SKAL tilbys i alle landets kommuner. Vi utfordrer flere av dere til å fortelle hvordan tjenestetilbudet overfor barn og unge nå løses lokalt. Gjerne som kommentar til dette innlegget.
 
Innlegget er skrevet av Anders Midtsundstad