Omslagsbilde til boka Barn og unge med funksjonsnedsettelser. Aktivitet og deltakelse i fellesskapBoken er et samarbeidsprosjekt mellom NKBUF og erfarne fagfolk fra to av Norges største miljø på habilitering av barn og unge ved bruk av tilpasset fysisk aktivitet, nemlig Beitostølen og Valnesfjord Helsesportssenter. Dette er den første fagboken som presenterer sentrale perspektiver på aktivitet og deltakelse i fellesskap, og viser hvordan dette er viktige virkemidler innen (re)habilitering av barn og unge med funksjonsnedsettelser. Et tverrgående blikk er viktig for alle faggrupper som bidrar i dette feltet. Boken passer for idrettspedagoger, pedagoger, fysio- og ergoterapeuter, sosionomer, vernepleiere, sykepleiere og studenter innenfor disse fagområdene.

Her kommer et par smakebiter fra boka Barn og unge med funksjonsnedsettelser – aktivitet og deltakelse i felleskap

Fra innledningskapittelet:

Bokens innhold er bygget opp omkring temaer som anses for sentrale når det gjelder habilitering og rehabilitering av barn og unge, og den har et særlig fokus på betydningen av fysisk aktivitet. Ut fra et ønske om å knytte Aktivitet og deltakelse i habilitering og rehabilitering og de teoretiske refleksjonene tett til praksis, vil alle kapitlene relatere seg til hverdagen til et barn eller en ungdom med funksjonsnedsettelse samt barnas kontakt med systemet, enten i en habiliterings- eller i en rehabiliteringsprosess. 

Til det formålet presenteres her to fortellinger. Den ene handler om en gutt med medfødt cerebral parese, hvor det dreier seg om habilitering. Den andre fortellingen handler om en jente som får en hjerneskade som ung og derfor trenger en rehabiliteringsprosess.

 (Kapittel 1 Aktivitet og deltakelse i habilitering og rehabilitering)

Fra kapittelet om tilpasset fysisk aktivitet:

Barn og unge med funksjonsnedsettelser opplever større begrensninger enn jevnaldrende i fysisk deltakelse på alle arenaer; i idrett, i friluftslivet, i skolegården og andre fritidsarenaer (Imms mfl., 2008; Nyquist, 2012; Svendby, 2013; Asbjørnslett, 2015). De har også mindre aksjonsradius enn andre på samme alder. Samtidig viser det seg at det ikke er vesentlig forskjell i opplevd glede ved deltakelse i fritidsaktiviteter (Engel-Yeger mfl., 2009; King mfl., 2009). Gjennom å tilpasse aktivitetene bedre til den enkelte, og oppmuntre til allsidige bevegelseserfaringer fra mange aktivitetsmiljøer fra tidlig alder, vil barn med funksjonsnedsettelser stå bedre rustet til å være aktive og deltakende gjennom hele livet. Fagpersoners oppgave er i denne sammenhengen å forholde seg til enkeltpersoner og tilpasse aktivitet etter individets muligheter. Fagpersoner kan møte barn og unge som har hatt en funksjonsnedsettelse hele livet, men kan også møte personer som tidligere beskrevne Emma, som fikk en funksjonsnedsettelse etter at hun falt av hesten.

(Kapittel 7 Tilpasset fysisk aktivitet)

Boken kan kjøpes her: Bestilling av bøker og hefter