Barnehage

Barnehagen er en viktig arena for alle barn, også de med funksjonsnedsettelse. Derfor har også barn med funksjonsnedsettelse fortrinnsrett til barnehageplass.

Temahefteombarnmednedsattfunksjonsevneibarnehagen.pngAnsatte i barnehager må ha tilstrekkelig kompetanse til å se behovene til barn med funksjonsnedsettelser, og den fysiske tilgjengeligheten i barnehagene må være slik at alle barn kan leke og lære under gode forhold. Barnehagen må derfor være mest mulig universelt utformet.

Temahefte om barn med nedsatt funksjonsevne i barnehagen - Kunnskapsdepartementet

Mer info

Lov om barnehager (barnehageloven)

Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Barnehageloven Kapittel V A. Spesialpedagogisk hjelp, tegnspråkopplæring m.m.
(Erstatter Opplæringsloven, § 5-7 om spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder som ble opphevet med lov 17 juni 2016 nr. 65.)

Barnehageloven § 19 g.Barn med nedsatt funksjonsevne

Bilde av blyantspisser i mange farger