Bilde av plakat med Barnekonvensjonen Conventions on the Rights of the Child ble vedtatt 20. november i 1989. Barnekonvensjonen, som vi kaller den på norsk, ble ratifisert av Norge i januar 1991. Barnekonvensjonen er også kalt barnas egen grunnlov, og ved den norske Grunnlovens 200 års-jubileum i 2014 vedtok Stortinget en ny § 104. Denne omfatter menneskerettigheter som gjelder spesielt for barn, og for barn kommer den i tillegg til de øvrige menneskerettighetsbestemmelsene. Gjennom bestemmelsen er flere av de mest grunnleggende, internasjonale barnerettslige prinsippene grunnlovsfestet.

Bestemmelsens første ledd om at barn har krav på respekt for sitt menneskeverd, viser at barn har samme verdi som voksne.

« ... men and women of all nations, recognizing that mankind owes to the child the best it has to give...»

Genève-deklarasjonen om barnets rettigheter 1924

Barns egne menneskerettigheter har blitt formulert i ulike internasjonale deklarasjoner, hvorav «Genève-deklarasjonen om barnets rettigheter» ble anerkjent av Folkeforbundet i 1924 som den første. Unicef ble dannet i 1946 i kjølvannet av andre verdenskrig, da Europas barn ble rammet av en sultkatastrofe. I 1948 kom Verdenserklæringen om menneskerettighetene og i 1959 vedtok FNs generalforsamling «Deklarasjonen om barns rettigheter» som inneholdt punkter mot omsorgssvikt og om særlig rett til behandling og utdanning for barn med funksjonshemminger. Det gikk 10 år fra FNs internasjonale barneår i 1979 til barns rettigheter ble formulert i egen konvensjon, FNs Barnekonvensjon i 1989.

Konvensjonen er folkerettslig bindende for alle stater som ratifiserer den. Konvensjonen er ratifisert av alle verdens stater unntatt USA (men de har signert).

Konvensjonen bygger på fire grunnleggende prinsipper:

  • ikke-diskriminering, jf. art. 2
  • hensynet til barnets beste som et grunnleggende hensyn jf. art. 3
  • Barns rett til liv og utvikling jf. art 6
    og
  • Retten til deltakelse, jf. artikkel 12

Alle disse prinsippene finnes i og i tilknytning til den norske grunnlovens § 104. Ifølge Barnekonvensjonens artikkel 43 skal det internasjonale ansvaret for overvåking av at konvensjonen etterleves, ivaretas av komiteen for Barns Rettigheter. Komiteen består av 18 uavhengige eksperter valgt av FNs medlemmer.

«Grunnloven skal gjenspeile nasjonens grunnleggende verdier. Hva er mer grunnleggende for å bygge og bevare et samfunn enn respekt for barn!»

Fra kronikk i Aftenposten 22.04.14

 

20. november 2021 fyller Barnekonvensjonen 32 år, gratulerer med dagen!