Ellen Berg Svendby.jpgBarn og unge med fysisk funksjonshemning har både kompetanse og ressurser til å være fysisk aktive. Dessverre erfarer mange at deres kompetanse ikke blir anerkjent og verdsatt i kroppsøvingstimene.

Mange barn og unge med fysiske funksjonshemminger, såkalte sjeldne diagnoser, trives med å være fysisk aktive i fritiden, og de vil delta i kroppsøvingsfaget på skolen. Det melder gutter og jenter som Ellen Berg Svendby har vært i kontakt med i sitt doktorgradsprosjekt. Flere opplever likevel at de ikke passer inn i faget.

Også kroppsøvingsfaget skal være et tilpasset og likeverdig tilbud i en inkluderende fellesskole - men her viser Berg Svendby at det finnes et gap mellom politikk og praksis.

– Avhandlingen viser at kroppsøvingsfaget domineres av verdier som anerkjenner bestemte prestasjonsformer. Det finnes« riktige» måter å bevege seg på og tradisjonelle idrettslige ferdigheter som kroppsøvingslærere viderefører, forklarer Ellen Berg Svendby.

–  Fagets praksis bygger på en relativt snever forståelse av kroppslig bevegelse. I tillegg gjennomsyres faget og samfunnet for øvrig av et kroppsideal hvor bestemte evner, ferdigheter og type kropper verdsettes og favoriseres, mens andre marginaliseres og ekskluderes, fortsetter Berg Svendby.

Informasjonen er hentet fra Norges Idrettshøgskoles nettside, der du også får lese mer om resultatene som kommer fram i avhandlingen til Berg Svendby.

Avhandlingen finner du også her.