Egne prosjekter

Prosjekt «Deltakelse og kvalitet»

Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser (NKBUF) leder prosjektet «Deltakelse og kvalitet -Utvikling av metode for å styrke kvaliteten i kommunale tjenester for barn og unge med funksjonsnedsettelser». Prosjektet finansieres med midler fra Norges Forskningsråd i samarbeid med SINTEF og de fire kommunene Vestvågøy, Askøy, Horten og Stjørdal, en kommune fra hver helseregion

D og K logo.jpgProsjektets hovedmål er å utvikle verktøy for å evaluere kvaliteten på de kommunale tjenestene til barn og unge med funksjonsnedsettelser. Det nye verktøyet skal brukes til å både endre og avvikle tjenester som ikke gir resultat, samt innføre nye tjenester.

Prosjektet omfatter utforming av kvalitetsindikatorer og metode for systematisk datainnsamling samt kartlegging av hvordan disse elementene bidrar til økt deltakelse og inkludering for målgruppen.

I første del av prosjektet gjennomføres fokusgruppeintervjuer med a) unge og unge voksne med funksjonsvariasjoner, med b) foreldre til barn, unge og unge voksne med funksjonsvariasjoner og c) tjenesteytere i kommunene som har et spesielt ansvar for denne målgruppen i kommunen. I tillegg til dette gjøres en "tilstandsanalyse" i hver kommune som skal si noe om hvilke styrker, forbedringsområder og hvilke muligheter de har for å skape gode tjenester for målgruppen og hvilke risikoer de ser for seg at de kan møte i sitt fremtidige arbeid med målgruppen.

De første to av de fire prosess-samlingene er gjennomført. De to siste i Stjørdal og Horten er utsatt pga korona pandemien, men planlegges gjennomført i løpet av året.

Tilstandsanalysene følges opp sammen med kommunene underveis i prosessen for å orientere kommunens prosjektgrupper om resultatet av analysearbeidet. Arbeidet skal ende opp med 3-5 prioriterte strategiske innsatsområder som vil være nøkkelfaktorer i arbeidet med å nå prosjektmålene.

Informasjon om prosjektet vil jevnlig deles på NKBUF sin hjemmeside www.aktivung.no