Dag Ofstad.jpgVi ønsker Dag Ofstad hjertelig velkommen som ny sjef for Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser!

Ofstad er 64 år, bosatt i Bodø og i ferd med å avslutte sin pHD innenfor området Pedagogisk Entrepenørskap.

Han har hovedfag i Praktisk Kunnskap og lang erfaring som prosjektleder for og partner i internasjonale prosjekter knyttet til innovasjon og entrepenørskap.

Han har også hatt ansvaret for NFK’s strategiske «Ungdomspolitiske program»

Vi har utfordret han til å si noen ord om seg selv og jobben han går til:

- Jeg har i mesteparten av min yrkeskarriere jobbet i skjæringspunktet skole, samfunn & politikk og næringsliv. Er i dag i ferd med å avslutte et doktorgradsarbeid innenfor området pedagogisk entreprenørskap. Avhandlingen omhandler temaet ”entreprenøriell dannelse” – som er en studie av hvordan kreativt (ny)skapende og entreprenørielle mennesker dannes, bevisstgjøres, vokser frem og kommer til uttrykk i samspill med lærende – og enkulturelle prosesser i skole, nære omgivelser, og samfunn.

Forut for doktorgradsarbeidet gjennomførte jeg hovedfagsstudium i Praktisk kunnskap (cand.polit) ved Høgskolen i Bodø (2007) og har utover det en Bachelorgrad i Sosialt arbeid, fra Sosialhøgskolen i Trondheim (1976).

Profesjonstittelen er sosionom. Jeg har en del tilleggsutdanning i sosialpedagogikk og strategi, – prosjekt – og endringsledelse, noe som er et resultat av at min faglige praksis i all hovedsak er forankra i ulike regionale, nasjonale og internasjonale utviklingsprosjekter innenfor det sosialpedagogiske feltet.

Jeg har videre gjennomført forskerutdanning som en del av mitt pågående PhD arbeid.

Bor i Bodø, er gift – og har to barn og fire barnebarn.

Jeg skal være leder for et team som har som hovedoppgave å skape rom for å løfte kunnskaps – og kompetansenivået nasjonalt og lokalt til et slikt nivå at brukere, tjenesteytere, politikere og forskere har den kunnskapen som er nødvendig for å realisere likeverdige muligheter og reell deltakelse for barn og unge med funksjonsnedsettelser på livsarenaer som hjemme, barnehage, skole, fritid og arbeidsliv.

For meg vil det viktigste arbeidet i startfasen være å bli bedre kjent med teamet og de oppgavene teamet har hatt hånd om frem til i dag.

Jeg ser også frem til å sammen med teamet få tid til å meisle ut de viktigste strategiene for fremtiden - og bli enige om de gjøremålene som må gjennomføres for å realisere målene i den gjeldende strategiplanen.

Ofstad er på plass fra 1.mars - og vi gleder oss stort til han blir en del av mannskapet på Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser!