Omslagsbilde til rapport 1-2021. Bildet viser en ung gutt som klatrer over en trestamme.Forfattere: Anne-Merete Kissow, Ph.D, Seniorforsker og Lena Klasson, Ph.D, Seniorforsker

Bakgrunn

Deltakelse i aktivitet og fellesskap er den konteksten hvor mennesker utvikler ferdighet og kompetanse, danner relasjoner og vennskap, oppnår mental og fysisk helse, uttrykker seg kreativt, utvikler identitet og finner mening og mål i livet (King et al, 2003). For barn og unge antas det å delta i utfordrende og motiverende fritidsaktiviteter å være avgjørende for deres vekst og utvikling (Larson, 2000). 

Mennesker med funksjonsnedsettelser deltar i mindre grad i samfunnets fellesskap enn den gjennomsnittlige befolkningen. De opplever ofte begrensninger i deres sosiale interaksjon og sosiale nettverk (Isaksson et al, 2005). Dette kan føre til isolasjon som risikerer å påvirke deres livserfaring og mestring av sosiale situasjoner (Blinde & Taub, 1999).  

I Norge finnes ingen offentlige registre som har informasjon om antallet mennesker med nedsatt funksjonsevne, hvilken type og/eller grad av nedsettelse. Heller ikke diagnoser registreres. Vi vet derfor ikke, hvor mange som har nedsatt funksjonsevne, og det anslåtte antallet varierer ut fra hvilken definisjon som benyttes. På nettsiden til barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) finnes ulike oversikter over hvordan man kan estimere tallet. Her refereres Statistisk sentralbyrås årlige undersøkelse av antallet personer med nedsatt funksjonsevne som viser at det i 2016 var 18% av befolkningen mellom 16-66 år som oppga å ha en funksjonsnedsettelse. Det poengteres at tallene for barn og unge er usikre. Det finnes ingen registre som kan benyttes for å få en dekkende oversikt, og det er få utvalgsundersøkelser blant barn.  

Last ned hele rapporten med tabell her.


Referanseliste

Lenker understreket leder til fulltekstartikkel i PDF. Åpnes i nytt vindu

An, J. & Goodwin, D. L. (2007). Physical Education for Students With Spina Bifida: Mothers’ Perspectives. Adapted Physical Activity Quarterly, 2007, 24 : 38-58.

Anaby, D., Hand, C., Bradley, DiRezze B., Forhan, M., DiGiacomo, & Law, M. (2013). The effect of the environment on participation of children and youth eith disabilities: a scoping review. Disability and Rehabilitation, 2013; 35(19): 1589-1598

Anaby, D., Law, M., Coster, W., Bedell, G., Khetani, M., Avery, L. & Teplicky, R. (2014). The mediating role of the environment in explaining participation of children and youth with and without disabilities across home, school and community. Archieves of Physical Medicine and Rehabilitation, 2014; 95: 908-17

Anderson, D. M., Bedini, L. A. & Moreland, L. (2005). Getting All Girls into the Game: Physically Active Recreation for Girls with Disabilities. Journal of Park and Recreation Administration, Vol. 23(4): 78-103

Arakelyan, S., Maciver, D., Rush, R., O’Hare, A. & Forsyth, K. (2019). Community-based participation of children with and without disabilities. Developmental Medicine & Child Neurology 2020, 62: 445–453

Arnell, S., Jerlinder, K. & Lundqvist, L. (2017). Perceptions of Physical Activity Participation Among Adolescents with Autism Spectrum Disorders: A Conceptual Model of Conditional Participation Journal of Autism and Developmental Disorders (2018) 48: 1792–1802

Arnhof, Y. (2008). Onödig ohälsa. Hälsolaget för personer med funktionsnedsättning. Östersund: Statens Hälsoinstitut

Ashton-Shaeffer,C., Gibson, H.J., Autry, C. E. & Hanson, C. S. (2001). Meaning of Sport to Adults with Physical Disabilities: A Disability Sport Camp Experience. Sociology of Sport Journal, 18: 95-114

Axelsson, A. K., Imms, C. & Wilder, J. (2014). Strategies that facilitate participation in family activities of children and adolescents with profound intellectual and multiple disabilities: parents’ and personal assistants’ experiences. Disability and Rehabilitetion, 36(25): 2169-2177.

Aytur, S., Craig, P. J., Frye, M., Bonica, M., Rainer, S., Hapke, L. & McGilvray, M. (2018). Through the Lens of a Camera. Exploring the Meaning of Competitive Sport Participation Among Youth Athletes with Disabilities. Therepeutic Recreational Journal, Vol. LII, No. 2: 95-125

Baksjøberget, P. E., Nyquist, A., Moser, T. & Jahnsen, R. (2017). Having Fun and Staying Active! Children with Disabilities and Participation in Physical Activity: A Follow-Up Study. Physical & Occupational Therapy In Pediatrics, DOI: 10.1080/01942638.2017.1281369

Barf, H. A.,Post, M.W.M, Verhoef, M., Jennekens-Schinkel, A., Gooskens, R.H.J.M & Prevo, A.J.H. (2009). Restrictions in social participation of young adults with spina bifida. Disability and Rehabilitation, 31(11): 921-927.

Barne- og likestillingsdepartementet, (2008). Konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funsjonsevne. (Norsk uofficiel oversettelse). Oslo: Barne- og likestillingsdepartementet.

Barne- ungdoms- og familiedirektoratet. https://bufdir.no/Statistikk_og_analyse/nedsatt_funksjonsevne/Antall/

Bedell, G., Coster, W., Law, M., Liljenquist, K., Kao, Y-C., Teplicky, R., Anaby, D. & Khetani, M. A. (2013). Community Participation, Supports, and Barriers of School-Age Children With and Without Disabilities. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation 2013;94: 315-23

Belley-Ranger, E., Carbonneau, H., Brunet, I., Duquette, M. & Nauroy, E. (2016). Determinants Of Participation In Sport And Physical Activity For Students With Disabilities According To Teachers And School-Based Practitioners Specialized In Recreational And Competitive Physical Activity. Sport Science Review, vol. XXV, no. 3-4, 2016, 135 - 158

Berg, M. (2009). Hva er deltagelse for barn som har en funksjonshemming? Ergoterapeuten, 1/09

Bergem, S, (2019). Knowledge among important actors in the field of adaptive equipment for young people with disabilities, Disability and Rehabilitation: Assistive Technology, DOI: 10.1080/17483107.2018.1538393

Blinde, E. M. & McClung, L. R. (1997). Enhancing the Physical and Social Self through Recreational Activity: Accounts of Individuals with Physical Disabilities. Adapted Physical Activity Quarterly, 14: 327-344.

Blinde, E. M. & Taub, D. E. (1999). Personal empowerment through physical fitness activity: Perspectives from mal college students with physical and sensory disabilities. Journal of Sport Behaviour 22: 181-202

Brunes, A., Krokstad, E. & Augestad, L. B. (2017). How to succeed? Physical activity for individuals who are blind. British Journal of Visual Impairment · September 2017: 264-274

Bult, M.K., Verschuren, O., Lindeman, E., Jongmans, M.J. & Ketelaar, M. (2014). Do children participate in the activity they prefer? A comparison of children and youth with and without physical disabilities. Clinical Rehabilitation, 2014, Vol. 28(4): 388-396

Campbell, E. & Jones, G. (1994). Psychological Well-Being in Wheelchair Sport Participants and Nonparticipants. Adapted Physical Activity Quarterly, 11: 404-415

Columna, L., Streete, D. A., Hodge, S. R., Dillon, S. R., Myers, B., Norris, M. L., Barreira, T. V. & Heffernan, K. S. (2018). Parents’ Beliefs About Physical Activity for Their Children With Visual Impairments. Adapted Physical Activity Quarterly, 2018, 35, 361–380

Colver, A., Thyen, U., Arnaud, C., Beckung, E., Fauconnier, J., Marcelli, M., McManus, V., Michelsen, S. I., Parkes, J., Parkinson, K. & Dickinson, H. O. (2012). Association Between Participation in Life Situations of Children With Cerepal Palsy and their Physical, Social and Attitudinal Environment: A Cross-sectional Multicenter European Study. Arch Phys Med Rehabil Vol 93, December 2012.

Combs, S., Elliot, S. & Whipple, K. (2010). Elementary physical education teacher´s attitudes towards the inclusion of children with special needs: A qualitative investigation. International journal of special education, 2010; 25(1): 114-125

Coster, W. & Khetani, M. A. (2008). Measuring participation of children with disabilities: Issues and challenges. Disability and Rehabilitation, 30 (8): 639-648.

Coster, W., Law, M, Bedell, G., Khetani, M., Cousin, M. & Teplicky, R. (2012). Development of the participation and environment measure for children and youth: conceptual basis. Disability and Rehabilitation, 34(3): 238-246.

Coussens, M., Van Driessen, E., De Baets, S., Van Regenmortel, J. Desoete, A., Oostra, A., Vanderstraeten, G, Van Waelvelde, H. & Van de Velde. (2019). Parents’ perspective on participation of young children with attention deficit hyperactivity disorders, developmental coordination disorder, and/or autism spectrum disorder: A systematic scoping review. Chld Care Health Dev. 2020; 46: 232-243

Davey, H., Imms, C. & Fossey, E. (2015). ”Our child’s significant disability shapes our lives”: experiences of family social participation. Disability and Rehabilitation; 37(24): 2264-2271.

Dreier, O. (1999). Læring som ændring af personlig deltagelse. I: Nielsen, K. & Kvale, S. Mesterlære – læring som social praksis. København: Hans Reitzels Forlag.

Elnan, I. (2010). Idrett for alle? Studie av funksjonhemmedes idrettsdeltagelse og fysiske aktivitet. NTNU Samfunnsforskning AS. Senter for idrettsforskning.

Emira, M. & Thompson D. (2011). In the quest for their trust: the perceptions of families on accessing leisure services for disabled children. Leisure Studies, 30;1: 33-48

Eriksson, L. (2005). The relationship between school environment and participation for students with disabilities. Pediatric Rehabilitation; 8(2): 130-139.

Eriksson, L. & Granlund, M. (2004). Perceived participation. A comparison of students with disabilities and student without disabilities. Scandinavian Journal of Disability Research, volume 6, No.3: 206-224.

Fernandez, Y., Ziviania, J., Cuskellyd, M., Colquhouna, R. & Jonese, F. (2018). Participation in Community Leisure Programs: Experiences and Perspectives of Children with Developmental Difficulties and Their Parents. Leisure Sciences 2018, Vol. 40, No. 3, 110-130

Fields, S. J. & Oates, R. K. (2001). Sport and Recreation Activities and Opportunities for Children with Spina Bifida and Cystic Fibrosis. Journal of Science and Medicine in Sport 4(1): 71-76.

Finnvold, J. E. (2018). School segregation and social participation: the case of Norwegian children with physical disabilities. European Journal of Special Needs Education, Januar 2018.

FNs Barnekonvensjon (2003). FNs barnekonvensjon. Barne og familiedepartementet. Oslo

Fort, M., Lundberg, N., Zabriskie, R., Eggett, D., Prater, M. A. & Barney, K. (2017). Adolescent Summer Camp Volunteers’Attitudes Toward Peers with Disabilities. Leisure Sciences 2017, Vol 39, No. 3: 277 294

Fraser, N. (2001). Recognition without ethics? Theory Culture Society, 18: 21. Nottingham: Sage

Freeborn, D. & Knafl, K. (2013). USA. Growing up with cerebral palsy: perceptions of the influence of family. Child: care, health and development, 40, 5: 671-679

Frumberg, D., Gerk, A., Autruong, P., Flynn, K., Pan, Z. & Chang, F. (2019). Palaestra Vol. 33, No. 3, 2019

Gaskin, C. J., Andersen, M. B. & Morris, T. (2009). Physical Activity in the Life of a Woman with Severe Cerebral Palsy: Showing competence and being socially connected. International Journal of Disability, Development and Education, 56(3): 285-299.

Geidne, S. & Jerlinder, K. (2016). How sports clubs include children and adolescents with disabilities in their activities. A systematic search of peer-reviewed articles. Sport Science Review, vol. XXV, no 1-2: 29-52.

Giacobbe, P. R., Stancil, M, Hardin, B. & Bryant, L. (2008). Physical Activity and Quality of Life Experienced by Highly Active Individuals with Physical Disabilities. Adapted Physical Activity Quarterly, 25: 189-207

Gjessing, B, Jahnsen, R. B., Strand, L. I. & Natvik, E. (2017). Adaptation for participation! Disability and Rehabilitation: Assistive Technology, DOI: 10.1080/17483107.2017.1384075

Goodwin, D. L. (2001). The Meaning of Help in PE: Perception of Students With Physical Disabilities. Adapted Physical Activity Quarterly, 18: 289-303.

Goodwin, D. & Ebert, A. (2018). Physical Activity for Disabled Youth: Hidden Parental Labor. Adapted Physical Activity Quarterly, 2018, 35, 342360.

Goodwin, D. L. & Watkinson, E. J. (2000). Inclusive Physical Education From the Perspective of Students With Physical Disabilities. Adapted Physical Activity Quarterly. 17: 144-160

Goodwin, D., Johnston, K., Gustafson, P., Elliott, M., Thurmeier, R. & Kuttai, H. (2009). It’s Okay to be a Quad: Wheelchair Rugby Players’ Sense of Community. Adapted Physical Activity Quarterly 26: 102-117

Graham, N., Nye, C., Mandy, A., Clarke, C. & Morris-Roberts, C. (2018). The meaning of play for children and young people with physical disabilities: A systematic thematic synthesis. Child: Care, Health & Development. Mar2018, Vol. 44 Issue 2: 173-182

Grue, L. (2001). Funksjonshemmet ungdom og livskvalitet, Oslo. Ad Notam Gyldendal.

Hammel, J., Magasi, S., Heinemann, A., Whiteneck, G., Bogner, J. & Rodriguez, E. (2008). What does participation mean? An insider perspective from people with disabilities. Disability and Rehabilitation, 30(19): 1445-1460.

Hoogsteen, L. & Woodgate, R. L. (2010). Can I Play? A Concept Analysis of Participation in Children with Disabilities. Physical & Occupational Therapy in Pediatrics, Vol. 30(4): 325-339.

House, L. A., Russel, H. F., Kelly, E.H., Gerson, A. & Vogel, L.C. (2009). Rehabilitation and future participation of youth following spinal cord injury: caregiver perspectives. Spinal Cord, 47: 882-886.

Huang, C. & Brittain, I. (2006). Negotiating Identities through Disability Sport. Sociology of Sport Journal, 23: 213-227

Hutzler, Y. (1990). The concept of empowerment in rehabilitative sport. In G. Doll-Tepper et al (eds). Adapted Physical Activity: An interdisciplinary approach. 43-51. Berlin: Springer-Verlag

Hutzler, Y. & Bar-Eli, M. (1993). Psychological benefits of sport for disabled people: A review. Medicine & Science in Sports, 3: 347-373

Imms, C., Reilly, S., Carlin J. & Dodd, K. J. (2009). Characteristics influencing participation of Australian children with cerebral palsy. Disability and Rehabilitation, 2009; 31(26): 2204-2215

Imms, C., Granlund, M., Wilson, P. H., Steenbergen, B., Rosenbaum, P. L. & Gordon, A. W. (2016). Participation, both a means and an end: a conceptual analysis of processes and outcomes in childhood disability. Developmental Medicine & Child Neurology, September 2016.

Imms, C., King, G., Majnemer, A., Avery, L., Chiarello, L., Palisano, R., Law, M. (2017). Leisure participation–preference congruence of children with cerebral palsy in Canada and Australia: A children's assessment of participation and enjoyment international network descriptive study. Developmental Medicine and Child Neurology, 59, 380–387.

Isaksson, G., Skär, L. & Lexell, J. (2005). Women’s perception of changes in social network after a spinal cord injury. Disability and Rehabilitation, 2005: 27(17): 1013-1021

Jerlinder, K. (2005). Rättvis idrottsundervisning för elever med rörelsehinder – dilemma kring omfördelning och erkännende. Studies from The Swedish Institute for Disability Research No. 12. Örebro Universitet.

Johnsen, N. F., Davidsen, M., Michelsen, S. I. & Juel, K. (2014). Sundhedsprofil for voksne med helbredsrelateret aktivitetsbegrænsning og fysisk funktionsnedsættelse. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet

Jung, J., Leung, W., Schram, B. M. & Yun, J. (2018). Meta-Analysis of Physical Activity Levels in Youth With and Without Disabilities. Adapted Physical Activity Quarterly, 2018, 35, 381-402.

Kalyvas, V. & Reid, G. (2003). Sport Adaptation, Participation, and Enjoyment of Students With and Without Physical Disabilities. Adapted Physical Activity Quarterly, 20: 182-199.

Kang, L-J., Palisano R.J., King G.A. & Chiarello L.A. (2014). A multidimensional model of optimal participation of children with physical disabilities. Disability & Rehabilitation, 2014; 36(20): 1735-1741

Kasser, S. (2009). Exercising with Multiple Sclerosis: Insights into Meaning and Motivation. Adapted Physical Activity Quarterly, 26: 274-289

King, G., Law, M., King, S., Rosenbaum, P., Kertoy, M. K. & Young, N. L. (2003). A Conceptual Model of the Factors Affecting the Recreation and Leisure Participation of Children with Disabilities. Physical & Occupational Therapy in Pediatrics, Vol. 23 (1): 63-90

King G., Rigby P. & Batorowicz B. (2013a). Conceptualizing participation in contxt for children and youth with disabilities: an activity setting perspective. Disability & Rehabilitation, 2013; 35(18): 1578-1585

King, G., Law, M., Petrenchik, T. & Hurley, P. (2013b). Psychosocial Determinats of Out of School Activity Participation for Children with and without Physical Disabilties. Physical & Occupational Therapy in Pediatrics, 33(4): 384-404.

Kissow, A. & Singhammer, J. (2012). Participation in physical activities and everyday life of people with disabilities. European Journal of Adapted Physical Activity, 5(2): 65-81

Kissow, A. (2013). Krop og handicap – deltagelse i sociale fællesskaber. Nordiske Udkast, 2/13

Kissow, A. & Pallesen, H. (2016). Mennesket i Bevægelse. Krop, læring, aktivitet og deltagelse. København: Munksgaard.

Klavina, A., Jerlinder, K., Kristén, L., Hammar, L. & Soulié, T. (2013). Cooperative oriented learning in inclusive physical education. European Journal of Special Needs Education. https://dx.doi.org/10.1080/08856257.2013.859818

Knibbe, T. J., Biddiss, E., Gladstone, B., &McPherson, A. C. (2017). Characterizing socially supportive environments relating to physical activity participation for young people with physical disabilities. Developmental Neurorehabilitation, Vol 20(5), Jul, 2017: 294-300.

Kristén, L., Patriksson, G. & Fridlund, B. (2002). Conceptions of children and adolescents with physical disabilities about their participation in a sports programme. EUROPEAN PHYSICAL EDUCATION REVIEW, Volume 8(2): 139-156:024552

Kristén, L., Patriksson, G. & Fridlund, B. (2003). Parent’s conceptions of the influences of participation in a sports programme on their children and adolescents with physical disabilities. European Physical Education Review, Vol. 9 (1): 23-41

Kunnskapsdepartementet (2008). Kartlegging av fritidstilbudet til barn og unge med nedsatt funksjonsevne. Oslo: Nasjonal Dokumentasjonssenter.

Kunnskapssenteret (2011). Effekter av fysisk trening hos barn og unge med habiliteringsbehov. Rapport fra Kunnskapssenteret nr 20-2011. Systematisk oversikt.

Kwok, N., Välimaa, R., Rintala, P., Tynjälä, J., Villberg, J. & Kannas, L. (2014). Self-esteem and intentions mediate perceived fitness with physical activity in Finnish adolescents with long-term illness or disabilities. Acta Gymnica, vol. 44, no 4: 185-192

Kwok, N., Rintala, P., Tynjala, J., Valimaa, R., Villberg, J., Kokko, S. & Kannas, L. (2016). Journal of Physical Activity and Health, 2016, 13, 816-821. https://dx.doi.Org/10.1123/jpah.2015-0539

Larson, R. W. (2000). Toward a psychology of positive youth development. American Psychologist, 55(1): 170-183

Lauruschkus, K., Nordmark, E. & Hallström, I. (2017). Parents’ experiences of participation in physical activity for children with with cerebral palsy – protecting and pushing towards independence. Disability and Rehabilitation, 39(8): 771-778

Law, M., Petrenchik, T., King, G. & Hurley, P. (2007). Perceived Environmental Barriers to Recreational, Community, and School Participation for Children and Youth With Physical Disabilities. Arch Phys Med Rehabil, Vol. 88: 1636-1642

Leo, J. A., Faulkner, G., Volfsen, Z., Basset-Gunther, R. & Arbour-Nicitopoulos, K. (2018). Physical Activity Preferences, Attitudes, and Behaviour of Children and Youth With Physical Disabilities. Therapeutic Recreation Journal Vol. LII, No. 2: 140-153

Lieberman, L. J., Houston-Wilsom, C. & Kozub, F. M. (2002). Perceived Barriers to Including Students With Visual Impariments in General Physical Education. Adapted Physical Activity Quarterly, 19: 364-377

Lindsay, L. & Edwards, A. (2013). A systematic review of disability awareness interventions for children and youth. Disability & Rehabilitation, 2013; 35(8): 623-646

Longmuir, P. E. & Bar-Or, O. (2000). Factors Influencing the Physical Activity Levels of Youths With Physical an d Sensory Disabilities. Adapted Physical Activity Quarterly, 17: 40-53.

Løvgren, M. (2009). Unge funksjonshemmede. Selvbilde, sosial tilhørighet og deltakelse i fritidsaktiviteter. NOVA –Rapport nr. 9 /09. Norsk Institut for forskning om oppvekst, velfærd og aldring

McConachie, H., Colver, A. F., Forsyth, R. J., Jarvis, S. N. & Parkinson, K. N. (2006). Participation of disabled children: how should it be characterized and measured? Disability and Rehabilitation, 28(18): 1157-1164

McGarty, A. M. and Melville, C. A. (2018) Parental perceptions of facilitators and barriers to physical activity for children with intellectual disabilities: A mixed methods systematic review. Research in Developmental Disabilities, 73, pp. 40-57.

Merleau-Ponty, M. (1994). Kroppens fænomenologi. København: Det lille forlag.

Michelsen, S. I., Flachs, E., Uldall, P., Eriksen, E. L., McManus, V., Parkes., Parkinson, N., Thyen, U., Arnaud, C., Beckung, E., Dickinson, H. O., Fauconnier, J., Marcelli, M & Colvier, A. (2009). Frequency of participation of the 8-12-year-old children with cerebral palsy: A multi-centre cross-sectional European study. European Journal of Pediatric Neurology, 13: 165-177

Michelsen, S.I., Flachs, E. M., Damsgaard, M., Parkes, J., Parkinson, K., Rapp, M., Arnaud, C., Nystrand, M., Colver, A., Fauconnier, J., Dickinson, H. O., Marcelli, M. & Uldall, P. (2014). European study of frequency of participation of adolescents with and without cerebral palsy. European Journal of Pediatric Neurology, 18 (2014): 282-294.

Moola, F., Faulkner, G. E. J., Kirsh, J. A. & Kilburn, J. (2008). Physical Activity and Sport Participation in Youth With Congenital Heart Disease: Perceptions of Children and Parents. Adapted Physical Activity Quarterly, 25: 48-70

Morley, D., Bailey, R., Tan, J. & Cook, B. (2005). Inclusive Physical Education: teacher’s views of including pupils with Special Educational Needs and/or disabilities in Physical Education. European physical education review, 2005; 11(1): 84-107

Morris, A., Imms, C., Kerr, C. & Adair, B. (2018). Sustained participation in community-based physical activity by adolescents with cerebral palsy: a qualitative study. Disability and Rehabilitation, DOI: 10.1080/09638288.2018.1486466

Nyquist, A. J. (2012). Jeg kan delta! Doktorgrad ved Norges Idrettshøgskole, Oslo.

Nyquist, A, Moser, T. & Jahnsen, R. (2016) Fitness, Fun and Friends through Participation in Preferred Physical Activities: Achievable for Children with Disabilities? International Journal of Disability, Development and Education, January 2016

Nyquist, A., Jahnsen, R. B., Moser, T. & Ullenhag, A. (2019). The coolest I know – a qualitative study exploring the participation experiences of children with disabilities in an adapted physical activities program. Disability and Rehabilitation, DOI:10.1080/09638288.2019.1573937

Oliver, M. (1996). Understanding Disability. London: Macmillan

Orr, K., Tamminen, K. A., Sweet, S. N., Tomasone, J. R. & Arbour-Nicitopoulos, K. P. (2018). Adapted Physical Activity Quarterly, 2018, 35, 36–56

Page, S.J., O’Connor, E. & Peterson, K. (2001). Leaving the Disability Ghetto. A Qualitative Study of Factors Underlying Achievement Motivation among Athletes with Disabilities. Journal of Sport and Social Issues, Vol. 25, No 1: 40-55

Palisano, R. J., Kang, L., Chiarello, L. A., Orlin, M, Oeffinger, D. & Maggs, J. (2009). Social and Community Participation of Children and Youth With Cerebral Palsy Is associated With Age and Gross Motor Function Classification. Physical Therapi, vol. 89, 12: 1304-1314.

Papaioannou C., Evaggelinou C., Barkoukis V. & Block M. (2013). Disability awareness program in a summer camp. European Journal of Adapted Physical Activity, 6(2): 19-28

Ramm J. (2010) På like vilkår? Helse og levekår blant personer med nedsatt funksjonsevne. Statistics Norway, Oslo, Statistisk Sentralbyrå

Ratcliff, K., Hong, I. & Hilton, C. (2018). Leisure participation patterns for school age youth with autism spectrum disorders: Findings from the 2016 National Survey of Children’s Health. Journal of Autism and Developmental Disorders, Vol 48(11), Nov, 2018: 3783-3793.

Renwick, R., DuBois, D., Cowen, J., Cameron, D., Schormans, A. F. & Rose, N. (2019): Voices of youths on engagement in community life: a theoretical framework of belonging, Disability & Society, DOI: 10.1080/09687599.2019.1583551

Rimmer, J. H., Riley, B., Wang, E., Rauworth, A. & Jurowski, J. (2004). Physical activity participation among persons with disabilitites: barriers and facilitators. American Journal of Preventive Medicine, 26 (5): 419-425

Rintala, P., Välimaa, R., Tynjälä, J., Boyce, W., King, M., Villberg, J., & Kannas, L. (2011). Physical activity of children with and without long-term illness or disability. Journal of Physical Activity & Health, 8(8), 1066–1073.

Robertson, J., Emerson, E., Baines, S & Hatton, C. (2018). Self-Reported Participation in Sport/Exercise Among Adolescents and Young Adults With and Without Mild to Moderate Intellectual Disability. Journal of Physical Activity and Health, 2018, 15, 247-254

Ross, S. M., Case, L. & Leung, W. (2016). Aligning Physical Activity Measures With the International Classification of Functioning, Disability and Health Framework for Childhood Disability. QUEST 2016, vol. 68, No. 4, 521–535 https://dx.doi.org/10.1080/00336297.2016.1145128

Røn Larsen, M. (2011). Samarbejde og strid om børn i vanskeligheder – organisering af specialindsatser i skolen. Ph.d.-afhandling. Roskilde Universitet.

Saebu, M & Sørensen, M. (2010) Factors associated with hysical activity among young adults with a disability. Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, 21: 730-738.

Sanches-Ferreira, M., Alves, S., Silveira-Maia, M., Gomes, M., Santos, B. & Lope-dos-Santos, P. (2018). Participation in Leisure Activities as an Indicator of Inclusion: A comparison between Children with and without Disabilities in Portugal. European Journal of Educational Research, Volume 8, Issue1:221-232

Scarpa, S. (2011) Physical Self-concept and Self- esteem in Adolescents and Young Adults with and without Physical Disability: The Role of Sports Participation. European Journal of Adapted Physical Activity, 4(1): 38-53

Schleien, S. J., Miller, K. D., Walton, G. & Pruett, S. (2014). Parent Perspectives of Barriers to Child Participation in Recreational Activities. Therapeutic Recreation Journal, Vol. 48 no. 1: 62-73

Shields, N., Synnot, A. J. & Barr, M. (2012). Perceived barriers and facilitators to physical activity for children with disability: a systematic review. Br J Sports Med, 46: 989-997

Shimmel, L. J., Gorter, J. W., Jackson, D., Wright, M. & Galuppi, B. (2013). ‘It’s the Participation that Motivates Him’: Physical Activity Experiences of Youth with Cerebral Palsy and Their Parents. Physical and Occupational Therapy in Pediatrics, 33(4): 405-420.

Shikako-Thomas, K., Majnemer, A., Law, M. & Lach, L. (2008). Determinants of Participation in Leisure Activities in Children and Youth with Cerebral Palsy: Systematic Review. Physical and Occupational Therapy in Pediatrics, Vol. 28(2): 155-169

Siebert, E. A., Hamm, J. & Yun, J. (2017). Parental influence on physical activity of children with disabilities. International Journal of Disability, Development and Education, Vol 64(4), Jul, 2017. pp. 378-390

Skjervheim, H. (1996). Deltakar og tilskodar og andre essays. Oslo: Aschehoug.

Stanish, H. I., Curtin, C., Must, A., Phillips, S., Maslin, M. & Bandini, L. G. (2016). Physical Activity Enjoyment, Perceived Barriers, and Beliefs Among Adolescents With and Without Intellectual Disabilities. Journal of Physical Activity and Health, 2016, 13: 102 -110

Statusrapport (2008). Samfunnsutviklingen for personer med nedsatt funksjonsevne. Oslo: Nasjonalt dokumentasjonssenter for personer med nedsatt funksjonsevne.

Steinhard, F., Ullenhag, A., Jahnsen, R. & Dolva, A. (2019): Perceived facilitators and barriers for participation in leisure activities in children with disabilities: perspectives of children, parents and professionals. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, DOI: 10.1080/11038128.2019.1703037

St.meld. nr. 40 (2002-2003). (2003). Nedbygging av funksjonshemmende barrierer. Oslo: Arbeids- og sosialdepartementet

Svendby, E. B. & Dowling, F. (2012). Negotiating the discoursive spaces of inclusive education: narratives of experience from comtemporary Physical Education. Scandinavian Journal of Disability Research, DOI:10.1080/15017419.2012.735200

Taheri, A., Perry, A. & Minnes, P. (2017). Exploring factors that impact activity participation of children and adolescents with severe developmental disabilities. Journal of Intellectual Disability Research, Vol 61(12), Dec, 2017. pp. 1151-1161.

Taub, D. E. & Greer, K. R. (2000). Physical Activity as a Normalizing Experience for School-age Children with Physical Disabilities. Journal of Sport and Social Issues, Vol. 24, No. 4: 395-414

Tonkin, B. L., Ogilvie, B. D., Greenwood, S. A., Law, M. & Anaby, D. R. (2014). The participation of children and youth with disabilities in activities outside school: A scoping review. Canadian Journal of Occuparional Therapy, vol. 81(4): 226-236.

Tsai, S.-Y., Ward, T., Lentz, M.J., & Kieckhefer, G.M. (2012). Daytime physical activity levels in school-age children with and without asthma. Nursing Research, 61(4): 252–259.

Tveten, K. M., Arnevik, K. & Jahnsen, R. (2017). Goal-directed physical activities in group rehabilitation and impact on health-related quality of life and participation among young adults with physical disabilities – a qualitative study. European Journal of Physiotherapy, vol, 19, No. 3: 131-136

Ullenhag, A., Bult, M. K., Nyquist, A., Ketelaar, M., Jahnsen, R., Krumlinde-Sundholm, L., Almqvist, L. & Granlund, M. (2012). An international comparison of patterns of participation in leisure activities for children with and without disabilities in Sweden, Norway and the Netherlands. Developmental Neurorehabilitation, October 2012; 15(5): 369-385

Ullenhag, A., Krumlinde-Sundholm, L., Granlund, M. & Almqvist, L. (2014). Differences in patterns of participation in leisure activities in Swedish children with and without disabilities. Disability and Rehabilitation, (2014; 36(6): 464-471

Vogler, E. W., Koranda, P. & Romance, T. (2000). Including a Child with Severe Cerebral Palsy in Physical Education: A Case Study. Adapted Physical Activity Quarterly, vol. 17 (2): 161-175.

WHO (2001). ICF. The International Classification of Functioning, Disability and Health. Geneva: World Health Organization.

Wilhelmsen, T., Sørensen, M. & Seippel, Ø. F. (2019). Adapted Physical Activity Quarterly, 2019, 36, 19–41