Drop-In metoden brukes for å skape forandring sammen med elever som står i fare for å utvikle en elevrolle som hindrer god psykisk helse, trivsel og læring. Metoden er en strukturert måte å samtale med eleven på. Drop-In metoden bygger på en doktorgradsavhandling i pedagogikk som viser hvordan elever orienterer seg i klassen og finner sin plass (Midtsundstad 2010a). Dette har vært utgangspunktet for å utvikle en metode for å støtte elevers inkludering i skolen.

Skjermbilde av nettsiden til Drop-In metoden

Utviklingen av Drop-In metoden er også blitt fulgt opp med forskning og har gode resultater. Gjennom ukentlige samtaler med elever har fokuset vært på «å gå fra bekymring til forandring» (Midtsundstad 2012b). Vennesla kommune har prøvd ut metoden i fem ulike skoler og forskning har vært knyttet til henholdsvis læreres og helse-, sosial,- og miljøarbeiders utprøving av metoden.

Prosjekt Elevdeltakelse og aktivitet i forebyggende læringsmiljø utarbeidet en nettressurs som fungerte som en veileder i Drop-In metoden for ulike grupper: elever og foresatte, lærere og skoleledere og helse-, sosial - og miljøarbeidere. Nettsiden henvender seg til de ulike gruppene for å bygge opp under samhandling mellom institusjoner og profesjoner til de unges beste. Aktiv Ung sin rolle i prosjektet var å prøve ut metoden for elever/pasienter som var innlagt til rehabiliteringsopphold ved Valnesfjord Helsesportssenter (spesialisthelsetjenesten). NKBUF hadde et spesielt ansvar i prosjektet for å prøve ut metoden overfor barn og ungdom under og etter rehabiliteringsopphold ved Valnesfjord Helsesportssenter 

Målet var å tilpasse metoden slik at den også kan anvendes sammen med de barn / elever som «pendler» mellom spesialisthelsetjeneste og skole. På grunn av sykdom eller nedsatt funksjonsevne har mange av disse elevene lange perioder med fravær fra skolen, og er i en sårbar situasjon når de skal tilbake til skolen. De trenger støtte til å utvikle en positiv elevrolle og lettere finne (tilbake til) sin plass i klassen etter endt sykehus- eller rehabiliteringsopphold. Overgangen fra spesialisthelsetjeneste til lokal skole/hjemkommune for den enkelte elev kan oppleves lettere dersom samhandlingen er bedre, fordi helsetjeneste og skole vil ha en felles plattform (metode, språk, begrep).

Prosjektets tre-delte målsetning

Mål 1: Utvikle en informasjons- og opplæringsressurs om Drop-In metoden som omfatter en nettside med brosjyrer, veiledere, undervisningsopplegg.

· Informasjonen om Drop-In metoden skal være tilgjengelig for alle skoler, rektorer, lærere, foresatte og elever.

Mål 2: Informasjons- og opplæringsressursen kan brukes av skolens samarbeidspartnere på kommunalt nivå.

· Viktige instanser for elevens læringsmiljø og psykiske helse som barnevernet og PP -tjenesten får kunnskap til å kunne etterspørre Drop-In metoden som tiltak for barn og ungdom.

Mål 3: Nettsiden med metoden vil fungere som et utgangspunkt for samarbeid mellom behandlende institusjoner (helseforetakene) og skolen.

· Et samarbeid omkring en metode med fokus på forebyggende psykisk helsevern for barn og unge spesielt i overgangen mellom behandling og skole.

Prosjektet fikk innvilget 1,1 millioner kroner, hvorav 400.000 ble disponert av Aktiv Ung. 200.000 skulle gå til utvikling av nettressurs, 500.000 til prosjektledelse ved UiA Prosjektet ble ledet av forsker Jorunn H. Midtsundstad, UiA, og forskningsmedarbeider Aktiv Ung Tove P. Bergkvist.

Det har blitt gjennomført flere forskningsprosjekter hvor Drop-In metoden er brukt i etterkant av dette prosjektet. Mer informasjon om metoden kan du derfor lese på metodens nettside: Drop-in-metoden.

Lenke

Lenke til rapporten https://www.dropinmetoden.no/litteratur.5512223-324919.html

Referanser

Bergkvist, T. P. (2015): Elevdeltakelse og aktivitet i et forebyggende læringsmiljø. Utvikling av Drop-In-metoden for barn/elever som pendler mellom spesialisthelsetjenesten og lokal skole. Rapport. Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser.

Midtsundstad, J. H. (2010). En skoleteoretisk ramme for sammenlignende undersøkelser. Teoretisk systemtisert og empirisk anvendt på danske og norske skoler. PhD. Norges Teknisk Naturvitenskaplige Universitet, Trondheim

Midtsundstad, J. H. (2013a). Drop-In. En metode for å veilede elever til en positiv elevrolle. Bedre skole. Tidsskrift for lærere og skoleledere, Nr. 2 s. 24-29. Oslo