Barneombudets logoVold og overgrep mot barn og unge er et av våre store samfunnsutfordringer. Barneombud Anne Lindboe er opptatt av at det er et stort undervurdert folkehelseproblem. Det er ødeleggende for det enkelte utsatte barn, og etterlater seg barn i stor fare for å utvikle fysisk og psykisk uhelse, rusproblemer, utenforskap  og læringstap.

Målet med prosjektet

Helsetjenesten har en sentral plass i alle faser av arbeidet mot vold. Barneombudets mål er at ansatte på alle nivåer i helsetjenesten må gis økt kompetanse. Det krever også at ledelsen av helsetjenestene i kommuner og spesialisthelsetjenesten står fram med en klar og tydelig forpliktelse hvor de tydeliggjør hvordan dette skal følges opp over tid.
Fagpersoner som møter barn utsatt for vold og overgrep må vite hva barna trenger og hvordan barna skal bli møtt.

Barneombudet vil dele inn prosjektet i to deler:

Den ene delen handler om barn og unges medvirkning i arbeidet mot vold og overgrep. Det er helt avgjørende mener Barneombudet at en legger til rette for møteplasser hvor en kan få råd fra både barn og unge som selv er utsatt for vold og overgrep, men det trengs også møteplasser hvor en kan snakke med ungdom om hvordan en bør forebygge overgrep mellom jevnaldrende.

Den andre delen av prosjektet er rettet direkte mot beslutningstakere som kan bidra til å forebygge vold og overgrep mot barn og unge. Barneombudet ønsker å invitere toppolitikere, direktører og beslutningstakere fra ulike dele av helseforvaltningen sammen med ledere fra ulike fagforeninger til det de har gitt navnet «høynivåmøter».
Målet med høynivåmøtene er at aktørene forplikter seg ut fra et helseperspektiv til å jobbe målrettet mot målet om å sikre en voldsfri barndom.

Mere informasjon om prosjektet kan lese på Barneombudet sin hjemmeside: https://barneombudet.no/

Bamse i eng