Mange hender som er samlet og har påmalt et rødt hjerteBakgrunnen for at Kompetansetjenesten har ønsket en «tverrfakultetlig» undervisning er at det fortsatt er langt igjen før vi i Norge har oppnådd likeverdige muligheter for aktivitet og deltakelse for barn og unge med funksjonsnedsettelser (Wilhelmsen 2019, Nordahl m. fl. 2018, Willis m.fl. 2018, Nyquist 2012, Wendelborg 2010, Løvgren 2009). Aktivitet og deltakelse er et viktig tema for fagpersoner som i sitt arbeid møter personer med nedsatt funksjonsevne. Det er et tema som krever tverrfaglighet og samhandling på tvers av både faglig og administrativt nivå. Det har også regjeringen erkjent i sin strategi Et samfunn for alle (Barne- og Likestillingsdepartementet 2018). Mennesker med funksjonsnedsettelser møter fortsatt barrierer som gjør det utfordrende å nå målet om likeverdige muligheter for utdanning, inkludering i arbeidslivet, tilgjengelig kultur- og fritidstilbud. I strategien fremheves nettopp behovet for samhandling på tvers (ibid). Å øke kompetansen til framtidens profesjonsutøvere er et av tiltakene som Kompetansetjenesten prioriterer.

Hovedtemaene i evalueringen var utvikling av egen kompetanse, tverrfaglighet og medvirkning.

Studentene opplevde det som overraskende at fysiske barrierer kan være det minste problem for den som har en funksjonsnedsettelse, og hvordan de profesjonelle brukerne har mestret barrierer.

Om utvikling av egen kompetanse

Studentene som ble intervjuet beskrev eget utbytte av «på tvers-seminaret» på ulike måter og områder ut fra ulike profesjoner. De trakk frem viktigheten av å jobbe for å endre holdninger, både egne og andres. Diskriminerende og nedsettende holdninger er den del av de samfunnsskapte barrierer som mennesker med funksjonsnedsettelser møter.

Om tverrfaglighet

Studentene som ble intervjuet gir samlet uttrykk for at de er nysgjerrige på, og har et ønske om å bli bedre kjent med de andre profesjonene. Erfaringer fra praksis og fortellinger fra de profesjonelle brukerne i dette seminaret gjør at studentene stiller spørsmål om det er nok kunnskap og kompetanse om hvordan man best kan jobbe tverrfaglig, og om viljen til å jobbe tverrfaglig «der ute» er til stede.

Vi lærer hva brukerne har krav på, men ikke hvordan vi skal få det til i praksis.

Studentene gir uttrykk for at de er nysgjerrige på å lære mer om hverandres praksis, og mener det vil være nyttig.

Om medvirkning

Aktiv Ung-seminaret har gitt studentene innblikk i at muligheter til å medvirke ikke kommer av seg selv, men ofte må kjempes for. Noen av foreleserne var med på å slå ned fordommer studentene ikke var bevisst at de hadde. Ubevisst behandles mennesker annerledes.

Veien videre

Resultatene fra fokusgruppeintervjuet styrker vår oppfatning om at undervisning for studenter på tvers av profesjoner vil komme barn og unge med funksjonsnedsettelser til gode når studentene blir profesjonsutøvere. Det tverrprofesjonelle og interdisiplinære arbeidet som brukerne er i behov av må læres i de ulike profesjonsstudiene og det gjøres best ved å samarbeide i studietiden. 

Kompetansetjenesten ønsker å samarbeide med andre universiteter og høgskoler som tar betydningen av tverrfaglighet på alvor for å få til lignende «tverrfakultetlig» undervisning.   

Denne lenken tar deg til en fullversjon av artikkelen.