Det er utformet en strategi for kompetansetjenesten, som tar utgangspunkt i de rammedokumenter og føringer som er lagt til grunn for etableringen av tjenesten. Strategien kan leses  <her>.

Strategien peker ut fire sentrale aktivitetsområder. Disse områdene vil også vil være overlappende. Områdene er:

Forskning og kunnskapsutvikling
Fagutvikling og metodeutvikling
Kompetansespredning
Informasjonsvirksomhet/rådgivning
 

Nedenfor vil vi beskrive nærmere hovedaktiviteter innenfor aktivitetsområdene forskning, fagutvikling og kompetansespredning, og hvilke prosjekter og aktiviteter det arbeides med.