Barnekonvensjonen ble enstemmig vedtatt i FN 20. november 1989. Norge ratifiserte den 8. januar 1991.

Utdrag fra Barnekonvensjonen


2. Ingen diskriminering
Konvensjonens rettigheter gjelder for alle barn uten forskjellsbehandling og uten hensyn til barnet og dets foreldres rase, farge, kjønn, språk, religion, opprinnelse, eiendom, funksjonshemming eller oppfatninger. Staten skal sørge for at ingen diskrimineres.


23. Barn med funksjonshemminger
Barn med psykiske og fysiske funksjonshemminger har rett til å leve et fullverdig og anstendig liv under forhold som sikrer dets verdighet, fremmer selvtillit, og letter barnets aktive deltakelse i samfunnet. Et funksjonshemmet barn har rett til særskilt omsorg. Barnet skal få undervisning, opplæring, helsetjenester, rehabiliteringstjenester, forberedelse til arbeidslivet og rekreasjonsmuligheter for å oppnå best mulig integrering og individuell utvikling. Staten skal samarbeide med andre land om dette, og ta spesielt hensyn til utviklingslandenes behov.


Les barnekonvensjonen i kortversjon her (andre relevante lenker ligger nederst i artikkelen):
https://www.reddbarna.no/vaart-arbeid/barns-rettigheter/barnekonvensjonen-i-kortversjon

Regjeringens samleside med lenker til barnekonvensjonen på forskjellige språk her:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/fns-barnekonvensjon/id88078/

Barnekonvensjonen på YouTube:
https://youtu.be/rtoHlb-7-wo

Lenke til plakat med barnekonvensjonen, lik den nedenfor. Plakaten har to sider, begge vist nedenfor.


Side 1 av en plakat som viser alle paragrafene i FNs barnekonvensjon

Side 2 av en plakat som viser alle paragrafene i FNs barnekonvensjon