Meld. St. 45 (2012–2013)

Frihet og likeverd – Om mennesker med utviklingshemming