Bilde av helsedirektør Bjørn Guldvog. Fotograf Rebecca RavnebergHelsedirektoratet hadde store mål med satsningen, og under åpningen av knutepunktet la Helsedirektøren vekt på at satsningen hadde noen klare målsetninger:

- Støttekontakttjenesten skal gi rom for å realisere idealene om en aktiv og meningsfylt tilværelse sammen med andre. For mange er dette et tjenestetilbud som er avgjørende for å kunne delta i selvvalgte kultur- og fritidsaktiviteter. Utfordringen er å utforme et fritidstilbud basert på det enkelte menneskets ønsker, behov, forutsetninger og kanskje drømmer.

Bildet: Helsedirektør Bjørn Guldvog. Foto: Rebecca Ravneberg

I heftet «Sammen med andre – nye veier for støttekontakttjenesten» presiserte Guldvog at dette tjenestetilbudet er viktig for mange. Han eksemplifiserte dette med å fortelle at dette kan gjøres gjennom å gi et tilbud om støttekontakt til barn som trenger assistanse, til voksne med store psykiske utfordringer, til ungdom med rusproblem, eller til eldre mennesker.

For å gi tjenesten et mangfold oppfordret Helsedirektoratet alle landets kommuner til å styrke og videreutvikle sin lovpålagte støttekontakttjeneste. Knutepunktet Fritid for alle fikk oppgaven med å følge opp denne satsningen i nært samarbeid med Helsedirektoratet. Sentralt i dette arbeidet har knutepunktet gitt opplæring, veiledning og støtte til kommunalt ansatte som  systematisk har arbeidet for å videreutvikle tilbudet innenfor tre hovedløsninger:

  • Individuell støttekontakt
  • Deltakelse i en aktivitetsgruppe
  • Et individuelt tilbud i samarbeid med en frivillig organisasjon

For noen kan det være behov for å kombinere individuell støttekontakt med deltakelse i en aktivitetsgruppe eller en frivillig organisasjon. Uansett løsning oppfordret Helsedirektoratet at det skulle fattes vedtak som bygger på den enkeltes ønsker og behov.

Skjermbilde av nettsiden til knutepunktet Fritid for alle

Knutepunktet Fritid for alle ble etablert i nært samarbeid med Kristiansand kommune og tjenesten Fritid med Bistand. Alle landets kommuner fikk tilbud om å delta i regionale nettverk for å styrke og videreutvikle sin lovpålagte støttekontakttjeneste. De ansatte i knutepunktet fikk oppgaven med å være samtalepartnere med de ansatte i kommunene, bygge opp og drifte idè- og kunnskapssiden fritidforalle.no og følge opp alle nettverkene.

Flere kommuner tok utfordringen. Støttekontakttjenesten har i mange kommuner blitt styrket. En konsekvens av dette har gjort at kommunene i økt grad samarbeider med frivillige organisasjoner rundt metoder som treningskompis og Fritid med Bistand.

Den nye forståelsen av støttekontakt ble tatt inn i den nye Helse- og omsorgstjenesteloven. Når anbefalingen fra Helsedirektoratet ble til lovens forståelse kunne ikke lenger knutepunktet følges opp av Kristiansand kommune. Ansvaret for å følge opp knutepunktet ble derfor i 2013 overført til Helse Nord og lokalisert ved Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser.

I 10 år har Helsedirektoratet finansiert knutepunktet Fritid for alle. Det har gitt resultater. Effektmålene som ble nedskrevet når satsningen startet, var følgende:

  • Et flertall av kommunene i Norge har organisert tjenestetilbudet støttekontakt slik at en sikrer muligheten til å gi et tilbud innenfor løsningene individuell støttekontakt, deltakelse i en aktivitetsgruppe og et individuelt tilbud i samarbeid med en frivillig organisasjon
  • Nettstedet fritidforalle.no har en sentral rolle som kunnskapsformidler knyttet til feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse
  • Fagutviklingen videreføres av de regionale nettverkene som er etablert av samarbeidskommunene som knyttes til prosjektet

Målene har en langt på vei oppnådd, men underveis har feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse endret seg. Nye mål og nye behov gjør det derfor naturlig å videreføre arbeidet som en integrert del av arbeidet ved Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser.