Glem_det.jpg

Mange ungdommer har problemer med nedsatt hørsel. Årsakene kan være mange: sykdom, medfødt hørselstap, skade, eller at man har vært utsatt for støy som har resultert i en varig hørselsnedsettelse.

Hørselsproblemene kan føre til at de får vansker med å få med seg det som formidles i klassen og mellom venner.

Mange hørselshemmede elever på videregående nivå oppgir at selv om de har informert medelever og lærere om sitt hørselstap, blir de ofte ikke tatt hensyn til likevel. Det oppleves nedverdigende når medelever svarer «Glem det!» fordi man spør opp igjen flere ganger og ikke forstår det som blir sagt.

Her kan du se filmen «Glem det!», som belyser nettopp dette.

I filmen møter vi Håvard (16) og Camilla (17), som begge har nedsatt hørsel og går på videregående skole. Vi får innsikt i hvilke utfordringer de møter i undervisningen og i sosiale situasjoner med klassekamerater.

Gjennom illustrerende eksempler ser vi hva både skole, lærere og medelever kan gjøre for å lette situasjonen for den som hører dårlig. Det er ofte enkle grep som skal til for at den hørselshemmede eleven skal føle seg inkludert.

At kommunikasjonen flyter lett og uanstrengt er kritisk i en alder der identitet og selvfølelse er under omarbeiding. For å komme dit er det behov for aktivt informasjonsarbeid, rettet inn mot elever og lærre med hørselshemmede i klassen.

Å se denne filmen kan være utgangspunkt for forståelse og samtale om temaet.