Målsetningen var å styrke, effektivisere og videreutvikle kommunenes støttekontakttjeneste og tilrettelegging av aktiviteter, fritid og kultur overfor enkeltpersoner gjennom tilbud innenfor oppvekst, kultur, helse og omsorg.

Les mer om innholdet i utdanningen ved å klikke her.

Hovedmålet med prosjektet var å finne frem til en ny ressursfordeling som gir bedre forutsetninger for et godt samarbeid mellom offentlig- og frivillig sektor rundt tilrettelegge for deltakelse i selvbestemte kultur- og fritidsaktiviteter. Dette skulle sikres gjennom å:

  • Gi opplæring og veiledning i metoder som bidrar til bedre samhandling med frivillige organisasjoner rundt enkeltpersoner som trenger støtte til å delta i selvvalgte kultur- og fritidsaktiviteter.
  • Gjennomføre opplæringsprogrammet regionvis i Nordland: Helgeland, Lofoten, Ofoten, Vesterålen og Salten.
  • Bygge på de regionale nettverkene i folkehelsearbeidet. • Veiledning og oppfølgning av deltakerne i kommuner og frivillige organisasjoner

I det første året (2018 -2019) ble det gjennomført en videreutdanning for ansatte som arbeider innenfor oppvekst, kultur, helse og omsorg i kommuner og frivillig sektor i regionene Vesterålen, Lofoten, Helgeland og Salten. I Ofoten søkte for få til å starte egen klasse. Utdanningen «Kultur, fritid og aktiv omsorg», som ga 15 studiepoeng, bygget på erfaringene fra det nasjonale opplæringsprogrammet «Aktiv omsorg» (Lorentzen 2017). Målet var å formidle nye løsninger og et utvidet fokus på samspillet mellom kultur- og fritidsaktiviteter og helse og trivsel, både på struktur, innhold og gjennomføring i kommunene.

Studiet «Kultur, fritid og aktiv omsorg» har et sterkt fokus på brukermedvirkning og samarbeid med frivillige organisasjoner. Det ble gitt opplæring og veiledning i metoder som bidrar til bedre anvendelse i samhandling med frivillige organisasjoner. Samhandlingen skal være rundt enkeltpersoner og grupper som trenger støtte til å delta i selvvalgte fritidsaktiviteter. Studentene fikk på denne måten opplæring og veiledning som de kunne ta i bruk i sin arbeidspraksis.

Kartutsnitt som viser alle regioner i Nordland fylke

Det var 38 personer som gjennomførte videreutdanningen. De ble invitert til å delta i regionale nettverk hvor målet var at de kunne gi hverandre støtte til å anvende kunnskap om hvordan en kan tilrettelegge samarbeid mellom frivillig og offentlig sektor med utgangspunkt i brukerens behov, forutsetninger, ønsker og drømmer på sin arbeidsplass.

Innovasjonen skulle gjennomføres som regionvise nettverksmøter over en periode på 2 år. Studentene som deltok på studiet i Helgeland ønsket ikke å være med videre i innovasjonen. Studentene fra Lofoten, Vesterålen og Salten ble invitert med i nettverk i sin respektive region.

Covid-19 pandemien påvirket mulighetene til fysiske møter, møtene ble gjennomført digitalt.

Innholdet i nettverksmøtene ble til gjennom dialog mellom deltakerne i nettverksmøtene, ansatte i folkehelseavdelingen ved Nordland fylkeskommune og Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser. Deltakerne ble oppfordret til å invitere med seg personer fra egen kommune inn i nettverket for å ha noen lokale «betydningsfulle andre» med felles interessefelt fra frivillig sektor og egen kommune.

Pandemien gjorde det nødvendig å møtes digitalt. Selv om deltakerne kunne sitte hjemme eller på sine respektive arbeidssted, var det forholdsvis få som fikk til å delta i nettverksmøtene fra start, og flere falt fra underveis. De tre nettverkene ble derfor slått sammen til ett. Siste planlagte møte i rekken ble avlyst fordi bare én deltaker meldte seg på.

En nærmere beskrivelse av nettverksdelen kan du lese mer om i rapporten Opplærings- og innovasjons programmet «HELT INNAFOR OG SAMMEN MED ANDRE» Evaluering av nettverk som innovasjon etter gjennomføring av studiet «Kultur, fritid og aktiv omsorg» (2020 – 2022). Last ned rapporten her.

I dette prosjektet ble opplæringsprogrammet «Helt innafor og sammen med andre» tatt i bruk for første gang.

I planleggingen og markedsføringen av prosjektet deltok representanter fra flere fagmiljøer. Vi hadde kontakt med representanter fra KS Nordland, Helse Nord, Frivillighet Norge, Senter for omsorgsforskning, sør, Universitet i Sør-Øst Norge, Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nordland fylkeskommune og Nordland fylkeskommune.