Omslagsbilde til rapporten Inkludering gjennom organiserte fritidsaktiviteterHovedkonklusjonen i evalueringen til Rambøll Management Consulting er at tilskuddsmidlene har bidratt til at flere barn og unge som vokser opp i inntektsfattige familier deltar i organiserte fritidsaktiviteter. De fleste tiltakene er videreført til ordinær drift.

Evalueringen viser at samarbeid er viktig både fasen hvor et nytt tjenestetilbud skal utvikles og senere i implementeringsfasen. Dette er viktig å få til både på ledernivå og tjenestenivå. Samarbeidet dette krever sikrer forankring og prioritering av tiltaket. Dette er viktig for at tiltaket skal bli brukt og en legger på denne måten et godt grunnlag for å sikre en god implementeringsprosess i egen organisasjon.

Rambøll mener at mange av tiltakene har en overføringsverdi.  Flere av prosjektene bygger på metoder og konkrete verktøy som kan brukes av andre. Evalueringen bør derfor leses av alle som ønsker å legge til rette for fritidstilbud for barn og ungdom som lever i inntekstfattige familier.

Rapporten kan lastes ned her her:

Inkludering gjennom organiserte fritidsaktiviteter.pdf

Kilde

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/inkludering-gjennom-organiserte-fritidsaktiviteteter/id2646007/