Omslaget til rapport om Sentrumsnære turveger

Målet er at alle kommunene i Vestfold og Telemark fylke skal ha minst én turveg i nærheten av tettsted eller bysentrum som ivaretar universell utforming. Dette er i tråd med den nasjonale målsetningen om et inkluderende samfunn som er nedfelt i regjeringens handlingsplan om universell utforming og FNs bærekraftsmål om god helse og livskvalitet, mindre ulikhet og bærekraftige byer og samfunn. De lokale turvegene er konkrete tiltak som kan støtte samfunnsmål som blant annet bedre folkehelse, trafikksikre skoleveger, trygg oppvekst, likestilling og aldersvennlige samfunn, aktiv mobilitet og reiseliv m.m.

Kartlagt turveger i 23 ulike kommuner

23 kommuner valgte ut én trasé i sin kommune for kartlegging. Kriteriene for valg av turveg var kort avstand til sentrum, minimum 2 km lengde, avklarte forhold med grunneiere og involvering av kommunalt råd for personer med nedsatt funksjonsevne.

I kartleggingen ble det lagt vekt på tilgjengelighet for mennesker med nedsatt bevegelses-, forflytnings- og i noe grad orienteringsevne (se, høre og forstå). I kartleggingen ble standarden NS 11005:2011 Universell utforming av opparbeidete uteområder - Krav og anbefalinger lagt til grunn.

Kartleggingen viser status og kan legges til grunn for videre arbeid med planlegging og utvikling av turveger. Rapporten som nå er klar, kan benyttes som grunnlag for detaljprosjektering, kostnadsberegninger for oppgraderingsbehov og videreutvikling av innhold langs turvegene.

Dokumentet kan også være til inspirasjon for planleggere, politikere og andre som arbeider med tilrettelegging og utvikling av turveger i andre fylker, og vise prinsipper for opparbeidelse og kvalitetsnivå som stimulerer til bruk uavhengig av funksjonsevne.

Last ned rapporten her: sentrumsnare-turveger-rapport-2022.pdf

Kilde

https://bufdir.no/uu/Nytt/kartlegging_av_turveger__ny_rapport
https://www.vtfk.no/meny/tjenester/plan/by-og-stedsutvikling/universell-utforming/