Alle kommuner skal ha et råd eller annen likeverdig representasjonsordning for mennesker med nedsatt funksjonsevne.  Rådet kan be om å få seg forelagt alle typer saker som kan innvirke på levekårene for personer med nedsatt funksjonsevne. Loven som regulerer deres arbeid nevner spesielt tilgjengelighet, arbeid mot diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne og tjenester rettet mot personer med nedsatt funksjonsevne.

Arbeide med lovpålagte tjenester som BPA og støttekontakt er eksempler på tjenester som rådene naturlig vil være opptatt av. To sentrale spørsmål for medlemmene i rådene i denne sammenheng er:

  • Blir synspunktene og behovene til personer med nedsatt funksjonsevne tatt hensyn til i utforming av tjenestetilbud?
  • Ivaretas organisert og strukturert medvirkning i saker som har stor betydning for personer med nedsatt funksjonsevne?

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har utarbeidet en informasjonsside hvor du finner mer informasjon om rådets funksjon og rolle. Den finner du her:
https://www.bufdir.no/Nedsatt_funksjonsevne/rad/

Skjermbilde av Bufdirs side om råd for funksjonshemmede