meld st 10Meldingen eksemplifiseres med mange gode eksempler fra tiltak og prosjekter som synliggjør at det arbeides godt lokalt med stort initiativ og kreativitet. Deltakelse i kulturaktiviteter blir vektlagt som betydningsfullt for den enkelte sin opplevelse av å høre til i samfunnet.

Kulturdepartementet redegjør i meldingen at det ikke har vært plass til å få med alle perspektiver. I kapittel seks beskrives støttekontakttjenesten som en av flere velferdsordning som ligger utenfor kultursektoren. Dette innebærer at det i meldingen ikke er med noen eksempler fra norske kommuner som har fulgt Helsedirektoratets anbefaling med å tilby støttekontakttjenesten til barn, ungdom og voksne gjennom å sikre deltakelse i ordinære fritidsorganisasjoner. På den ene siden er dette en velferdsordning som tilbys av kommunene, men det er jo også tilbud som bare kan bli realisert gjennom et samarbeid med frivillige organisasjoner i tråd med bl.a. målsetningen i den nye helse- og omsorgstjenesteloven og samhandlingsreformen.

Alle som tilrettelegge fritid for andre bør gjøre seg kjent med meldingens innhold. Den kan du lese her.