OMslagsbilde til kunnskapsnotat om urfolk og funksjonsnedsettelse I et arbeidsnotat presenteres en kunnskapsgjennomgang av forskningsartikler, dokumenter fra FNs komité for mennesker med nedsatt funksjonsevne, og statsrapporter fra Skandinavia, Finland, Australia, New Zealand og Canada til CRPD-komiteen.

Et viktig funn som kommer frem er at det for mange kan være utfordringer med å bevare og utvikle urfolksidentitet for personer med funksjonsnedsettelser. De tilhører to minoritetsgrupper og i mange sammenhenger kan de oppleve dobbel eller samvirkende diskriminering. 

Arbeidsnotater som er utarbeidet på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) konkluderer med at det trengs mer forskning. Vi trenger mer oppmerksomhet rundt urfolk med nedsatt funksjonsnedsettelse    gjennom forskning, i arbeid med handlingsplaner og i tilpasning av helsetjenester, bolig, og arbeidsplasser, geografisk utilgjengelighet av tjenester i avsidesliggende urfolksområder; diskriminering på grunn av språk, kultur, eller livsstil. Det mangler også kompetanse, kunnskap og erfaring knyttet til språk- og kulturforståelse hos tjenesteytere og helsepersonell. 

Arbeidsnotatet kan lastes ned her:

arbeidsnotat_crpd_og_urfolk_kun.pdf

Kilde

https://www.kun.no/aktuelt/urfolk-med-nedsatt-funksjonsevne