Bilde av Line Merethe LøbergFritid for alle – prisen 2021 skal hedre personer som har vært med på å styrke og videreutvikle feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse i løpet av de siste 30 årene. Knutepunktet Fritid for alle ved Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser har etablert en fagjury som i løpet av året skal finne frem til 10 prisvinnere som representerer nasjonale myndigheter, praksisfeltet – kommuner og frivillig sektor, forskning, undervisning og formidling.

Line Merethe Løberg representerer de mange fagpersoner som siden 2007 har vært med på å styrke og videreutvikle feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse i norske kommuner. Hun var som ansatt ved Valnesfjord helsesportsenter (VHSS) med på å tydeliggjøre hvordan en i spesialisthelsetjenesten kan legge til rette for et systematisk samarbeid rundt oppdragstakere innenfor den lovpålagte støttekontakttjenesten som alle kommuner tilbyr etter Helse- og omsorgstjenesteloven.

For prisvinneren har det vært viktig å videreutvikle denne lovpålagte tjenesten gjennom å legge vekt på god opplæring og oppfølgning av ansatte og oppdragstakere som arbeider overfor barn, ungdom og voksne. Dette var viktig for prisvinneren gjennom sitt arbeid ved VHSS hvor hun arbeidet som ergoterapeut og idrettspedagog. Her startet hun i 2005, og i 2008 overtok hun ansvaret for å følge opp prosjektet STØFRI. 

Løberg hadde ansvaret for å gjennomføre kurs i samarbeid med 21 kommuner. Noen kurs ble holdt i Valnesfjord, men mange ble organisert ute i kommunene i Nord-Trønderlag, Nordland, Troms og Finnmark. Evalueringen som ble gjennomført av Nordlandsforskning tydeliggjorde viktigheten av lokalbaserte kurs hvor en tok hensyn til lokale forhold. Kunnskapen fra kursene førte til bedre tjenester overfor mange barn og unge, og gjennom dette prosjektet fikk en tydeliggjort hvordan spesialisthelsetjenesten og kommunene kan samarbeide for å styrke og videreutvikle støttekontakttjenesten gjennom å tilby opplæring til tjenestens mange ansatte og oppdragstakere. 

Prisvinneren er lett å engasjere, og i årene etter STØFRI har hun brukt kunnskapen inn i nye prosjekter hvor hun har vært engasjert som veileder eller foredragsholder. Hun har over tid bidratt til å både utvikle og spre kunnskap om hvordan en kan formidle kunnskap gjennom opplæring innenfor støttekontakttjenesten.

Løberg engasjerte seg tidlig i det nordiske nettverket «Aktiv fritid for alle». Her fikk hun ideer fra andre som jobbet regionalt eller nasjonalt med å tilrettelegge for aktivitet og deltakelse for andre. Hun hadde samtidig en tydelig stemme gjennom å vise til viktigheten av et samarbeid rundt barn og ungdom når målet er å tilrettelegge for økt aktivitet og deltakelse. Et samarbeid hvor både frivilligheten, kommunene og spesialisthelsetjenesten trengs.

Prisvinneren brenner for å tilrettelegge for gode tjenestetilbud der barn og unge bor. Hun har selv også engasjert seg i lokalmiljøet. I Valnesfjord IL har hun vært engasjert i mange år. Hun har vært leder i idrettsskolen, men også trener og lagleder innenfor både fotball og håndball. Fauske Idrettsråd har også nytt godt av hennes engasjement og kunnskap.

Fagjuryen har vært opptatt av å finne prisvinnere som har vært varder på en sti frem til dagens tjenester for enkeltpersoner og feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse. Line Merethe Løberg er i en slik sammenheng god representant for fagmiljøet og derfor en verdig vinner. 

Løberg har bidratt til at feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse ble styrket og utviklet. Gjennom hennes arbeid ved forskningsavdelingen ved Valnesfjord helsesportsenter var hun med på å utvikle en god praksis for hvordan opplæringen av ansatte og oppdragstakere innen tjenesten støttekontakt kan organiseres. Innenfor den tredelte løsningen har de som trenger støttekontakt fått mulighet til å velge en individuell støttekontakt, et ønsket aktivitetstilbud eller støtte inn i selvvalgte fritidsaktiviteter. Gjennom sitt arbeid har hun tydeliggjort viktigheten av veiledning og god opplæring for at tjenestene for mange skal bli gode.

Følg med på vår hjemmeside for presentasjon av flere verdige vinnere i 2021


Logoen til fritid for alle-prisen 2021 og bilde av prisenPrisen er et bilde av kunstneren Per Fronth. Han er nasjonalt og internasjonalt en anerkjent kunstner som bl.a. lagde fredsprisdiplomet som ble tildelt Barack Obama i 2009.
Les mer om prisen her: Fritid for alle prisen 2021