Et sitat som sier: Barn er akkurat så gode til å  uttrykke seg som voksne er til å lytte og oppfatte det enkelte barnFNs barnekonvensjon artikkel 12 sier at barn og unge har rett til å bli hørt i saker som angår dem, og at barns meninger skal tillegges vekt.

Det er barn og unge selv som er eksperter på å være barn og unge. Samtidig er det de voksne som tar beslutninger for dem. Derfor er det lett at voksne overser både små og store detaljer når de utformer tilbudene, det gjelder spesielt i tilbudet til barn og unge i utsatte situasjoner.

I Medvirkningshåndboka/eksperthåndboka deler Barneombudet metoder og tips for å jobbe med barn og unge som eksperter. Tanken er at alle som tar avgjørelser på vegne av barn og unge kan få mye ut av å snakke med dem det gjelder direkte. Spesielt gjelder dette administrasjon på statlig og kommunalt nivå.

Barneombudet erfarer at rådene fra ekspertene ofte er enkle og lett gjennomførbare. Samtidig har voksne ofte ikke tenkt over det ekspertene anbefaler, til tross for at de er har lang erfaring innenfor fagene sine. Informasjon fra barn og unge kan rett og slett være til stor hjelp for kommuner og andre offentlige myndigheter som skal tilby tjenester til barn.

De ulike metodene

Barneombudet skiller mellom ekspertmøter og ekspertgrupper.

Ekspertmøter er engangsmøter med en gruppe barn og unge. Det kan være om et tema man er opptatt av der og da. Slike ekspertmøter kan bestå av et møte på en skole, besøk på en ungdomsklubb osv. Det varer som oftest mellom én og fire timer.

Ekspertgrupper er en gruppe barn og unge med erfaringer på et gitt område, som over en periode skal jobbe med viktige problemstillinger sammen med Barneombudets rådgivere. Varighet: tre til fire møter over to til fire måneder.

Medvirkningshåndboka inneholder en verktøykasse som kan og bør brukes ved begge typer møter.

 Omslaget til Medvirkningshåndboka. Bildet viser tittelen på håndboka og en hånd som holder fargerike blyanter og pennerEn illustrasjon som viser en stige og slik ulike nivåer og trinn av deltakelse.

Håndboka

Les medvirkningshåndboka her (bokmål) PDF

Les medverknadshandboka her (nynorsk) PDF

Kilde

https://www.barneombudet.no/om-barneombudet/barns-medvirkning