Omslagsbilde av Mestre hele livet - Regjeringens strategi for god psykisk helse (2017–2022)Regjeringen har som mål at flere skal oppleve god psykisk helse og trivsel, og at de sosiale forskjellene i psykisk helse skal reduseres. I regjeringens strategi legges det også vekt på tidlig innsats for å fange opp de som trenger hjelp, og gode tilgjengelige og koordinerte tjenester for de som utvikler psykiske lidelser.

Stortinget ba i 2016 regjeringen om å legge frem en helhetlig tverrsektoriell strategi for barn og unges psykiske helse som omfatter individ og samfunn, og som inneholder både helsefremmende, sykdomsforebyggende og kurative initiativ. I anmodningsvedtaket vises det til at Opptrappingsplanen for psykisk helse (1999–2008) ble avsluttet for tidlig.

Norge har ikke hatt en helhetlig plan eller strategi for psykisk helsefeltet etter 2008. Regjeringen har derfor besluttet å legge frem en helhetlig strategi for hele psykisk helsefeltet, men med særlig fokus på barn og unge som kan danne grunnlaget for en opptrappingsplan. Regjeringen legger derfor vekt på at strategien «Mestre hele livet» må sees på som en av flere tilnærminger for å møte en av våre største helseutfordringer.

Regjeringen presenterer fem overordnede mål for strategien:

1. Psykisk helse skal være en likeverdig del av folkehelsearbeidet

2. Inkludering, tilhørighet og deltakelse i samfunnet for alle

3. Pasientens helse- og omsorgstjeneste

4. Styrket kunnskap, kvalitet, forskning og innovasjon i folkehelsearbeidet og i tjenestene

5. Fremme god psykisk helse hos barn og unge

Regjeringens strategi for god psykisk helse (2017–2022) kan du laste ned her:

Mestre_hele_livet_strategi_for_god_psykisk-helse_250817.pdf

Kilde:

Regjeringen.no:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/mestre-hele-livet/id2568354/