Omslag til Stortingsmelding 29 Morgendagens omsorgI Stortingsmeldingen 29 (2012-2013) "Morgendagens omsorg" som helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre la frem fredag 18. april presenteres følgende tre hovedmål:

  • Lete frem, mobilisere og ta i bruk samfunnets omsorgsressurser på nye måter
  • Utvikle nye omsorgsformer gjennom ny teknologi, nye faglige metoder og arbeidsformer og endringer av
    organisatoriske og fysiske rammer
  • Styrke kommunenes forsknings-, innovasjons- og utviklingsarbeid.

Stortingsmeldingen legges det vekt på at omsorgssektoren i kommunene må sikre den enkelte næromsorg i nært samspill med brukerne selv, deres familie og sosiale nettverk, frivillige, lokale organisasjoner og virksomheter. For å sikre dette i framtiden legges det i meldingen vekt på å skape nye løsninger på helse- og omsorgsoppgavene, ved å mobilisere samfunnets samlede omsorgsressurser på nye måter, ta i bruk ny teknologi, nye faglige metoder, endre organisatoriske og fysiske rammer og støtte kommunenes forsknings-, innovasjons- og utviklingsarbeid (s. 135).

En frivillighetsstrategi som det er ønskelig å videreutvikle og konkretisere i dialog med i samarbeid med kommunene og Frivillighet Norge presenteres bl.a. i stortingsmeldingen. I denne strategien pekes det på følgende fem sentrale elementer:

  • Økt satsing på opplæring av frivillighetskoordinatorer i regi av Verdighetssenteret i Bergen. Frivillighetskoordinatorer kan bidra til å mobilisere, organisere og koordinere frivillighetsarbeidet.
  • Utvikle og spre nettverks- og nærmiljøarbeid som metode for frivillig innsats
  • Bruke ulike arenaer for frivillighet mer aktivt enn i dag. Blant annet gjennom å satse på ulike former for eldre- og seniorsentre. Sentrene er gode eksempler på et allmennforebyggende tiltak som motvirker ensomhet, passivitet og sosial tilbaketrekning, og som skaper aktivitet og sosialt fellesskap.
  • Iverksette en nasjonal sertifiseringsordning for livsgledesykehjem i regi av stiftelsen Livsglede for eldre, som skal bidra til å styrke den aktive omsorgen, sette brukeres sosiale og kulturelle behov i sentrum og mobilisere frivillige omsorgsytere.
  • Drive forskning og kunnskapsutvikling på helse- og omsorgsfeltet.

Norge er på verdenstoppen i frivillighet. Hovedinnsatsen av denne frivilligheten legges ned i kultur- og idrettssektoren. Stortingsmeldingen har som et mål å bidra til å øke frivilligheten i omsorgssektoren.

- Frivillige er en viktig ressurs som vi vil engasjere og motivere. Vi vil gi støtte til rekruttering, organisering, opplæring og veiledning av frivillige. Dette skal frivillighetsstrategien bidra til, fortalte helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre når han presenterte stortingsmeldingen.

Støre kom med som et eksempel at det å ansette en opplært frivillighetskoordinator for eksempel på et sykehjem, kan være det som skal til for å gi enkeltpersoner det sosiale livet de kanskje savner. Det er viktig å se på hvem som skal skape morgendagens tjenester med nye øyne.

Metoder og erfaringer knyttet til fagfeltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse blir ikke nevnt spesielt i stortingsmeldingen, men i arbeidet med å videreutvikle omsorgssektoren i kommunene er dette viktig informasjon å formidle kunnskap om.

Hele stortingsmeldingen kan du lese her eller laste ned her.