Omslagsbilde til NOU 2021-11Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser (NKBUF), jobber for at barn, ungdom og unge voksne skal kunne være aktive og delta i samfunnet. Dette gjelder på alle livsarenaer, men vi har et spesielt ansvar for å følge opp rundt tilpasset fysisk aktivitet. 

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en viktig tjeneste for å styrke arbeidet for likestilling og deltakelse på ulike arenaer i samfunn og hverdagsliv. Det er derfor viktig å tydeliggjøre retten til BPA.

Vår kompetansetjeneste erfarer at tilbudet til de som trenger tjenester av sin kommune blir fulgt opp svært ulikt. Vi har et ansvar for å følge opp det nasjonale knutepunktet Fritid for alle som ble etablert av Helsedirektoratet i 2007, og mottar årlig mange henvendelser fra brukere av tjenester, pårørende og ansatte i kommuner som har spørsmål rundt feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse. Spørsmålene tydeliggjør at mange kommuner ikke i tilstrekkelig grad følger opp den lovpålagte tjenesten støttekontakt eller gir tilstrekkelig støtte slik at personer til å delta i aktiviteter sammen med andre på sin fritid.  

NKBUF sitt høringssvar kan du lese her:

Høringssvar.pdf

Mer informasjon om NOU 2021:11 finnes her:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-nou-202111-selvstyrt-er-velstyrt/id2902914/