Her finner du Norske offentlige utredninger i pdf-format.

NOU2015_8 Fremtidens skole

NOU2014_7 Elevenes læring

NOU2012_5 Bedre beskyttelse av barns utvikling

NOU2012_1 Til barnas beste

NOU2011_20 Ungdom, makt og medvirkning

NOU2011_17 Når sant skal sies om pårørendeomsorg

NOU2011_15 Rom for alle

NOU2011_14 Bedre integrering

NOU2011_11 Innovasjon i omsorg

NOU2011_7 Velferd og migrasjon

NOU2011_6 Et åpnere forskningssystem

NOU2010_13 Arbeid for helse

NOU2010_8 Med forskertrang og lekelyst

NOU2010_5 Aktiv deltakelse,likeverd og inkludering

NOU 2009_22 Det du gjør, gjør det helt

NOU2009_5 Farskap og annen morskap

NOU2009_8 Kompetanseutvikling i barnevernet

NOU2009_14 Et helhetlig diskrimineringsvern

NOU2009_18 Rett til læring

NOU2008_9 Med barnet i fokus

NOU2008_2 Fordeling av inntekter mellom regionale helseforetak

NOU2007_6 Formål for framtida

NOU 2006_13 Fritid med mening

NOU2006_15 Frivillighetsregister

NOU2005_1 God forskning – bedre helse

NOU 2005_3 Fra stykkevis til helt

NOU2004_18 Helhet og plan i sosial- og plan i helsetjenestene

NOU 2003_33 Granskning av påstander om uetisk medisinsk forskning på mennesker

NOU2001_9 Økt selvbestemmelse og rettsikkerhet

NOU2001_22 Fra bruker til borger

 

St.meld. 

Meld. St. 7 (2014–2015) - Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015–2024

Meld. St. 19 (2014-2015) - Folkehelsemeldingen

Meld. St. 26 (2011–2012) - Den norske idrettsmodellen

Meld. St. 26 (2014-2015) - Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet

Meld. St. 45 (2012–2013) - Frihet og likeverd - om mennesker med utviklingshemming

St.meld. nr. 14 (2003-2004) - Om opplæringstilbod for hørselshemma

St.meld. nr. 16 (2006-2007) - … og ingen sto igjen

St.meld. nr. 40 (2002-2003) - Nedbygging av funksjonshemmende barrierer