Bilde av dører.jpg

Helsedirektoratet skal utarbeide en ny felles veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten. Veilederen er planlagt ferdig høsten 2016.

Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser er stolt og glad for å ha blitt invitert med i arbeidet med denne nye veilederen!

Helsedirektoratet har involvert mange aktører i arbeidet med veilederen. Arbeidet er organisert i to arbeidsgrupper, en som jobber med temaet barn og unge som pårørende og en som jobber med temaet voksne pårørende. Det er også opprettet en felles referansegruppe og en felles ressursgruppe.

Ressursgruppen består av representanter fra aktuelle nasjonale og regionale kompetansetjenester, og det er her Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser har blitt invitert med som en av flere aktuelle kompetansetjenester.

Primær målgruppe for veilederen er beslutningstakere og ansatte i helse- og omsorgstjenestene i kommunen og spesialisthelsetjenesten.

Veilederen skal omfatte alle grupper pårørende uavhengig av pasientens/ brukerens diagnose og i alle faser av sykdom: i akutte faser, ved langvarige og tilbakevendende tilstander og i livets sluttfase.

Veilederen skal inneholde:

  •         Kunnskaps- og erfaringsgrunnlaget – hva vet vi om pårørendes belastninger, behov, effekt av tiltak, mm?
  •         Anbefalinger til beslutningstakere og ansatte i helse- og omsorgstjenesten - hva er gode systemer, rutiner og god praksis mht pårørendestøtte og involvering?
  •         Tydeliggjøring av ansvarsfordeling mellom tjenestenivå og samarbeid med andre tjenester
  •         Veiledning i bruk av aktuelt lov- og regelverk
  •         Etiske dilemma
  •         Verktøy og ressurser
  •         Gode eksempler

Ressursgruppa har allerede hatt første møte.

Her ble det bla.a fokus på hvilke dilemmaer og anbefalinger som veilederen bør ta opp, og hvilke forventinger og bidrag som de ulike kompetansetjenestene kan bidra med.

Vi gleder oss til det videre arbeidet med en god veileder for pårørende i helse- og omsorgstjenesten.

For mer informasjon, gå til Helsedirektoratets side.