Rehabiliterings- og habiliteringstjenester skal fremme mestringsevne og understøtte pasientens og brukerens innsats for best mulig fysisk, psykisk, sansemessig, kognitiv og sosial funksjonsevne. Målet er best mulig selvstendighet og deltakelse.

Kommunene og spesialisthelsetjenesten har et felles ansvar for å sikre at pasienter og brukere får tjenester på riktig nivå. Formålet med veilederen er at beslutningstakere og de som jobber med rehabiliterings- og habiliteringstjenester og koordinering får tilgang til kunnskap og enhetlig veiledning.

Veilederen omhandler rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator. Den inkluderer også læring og mestring.Rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator.pdf.jpg

Viktige punkter i den nye veilederen er:

  •     ​Pasienter og brukere har rett til tjenester slik at de kan nå sitt potensial for økt funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse.
  •     Læring og mestring er viktige elementer i helhetlige forløp.
  •     Sterkere lederforankring av koordinering og samarbeid.
  •     Økt bruk av individuell plan og koordinator.
  •     Styrke den habiliterings- og rehabiliteringsfaglige kompetansen.
  •     Bedre tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid.

Se Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator​

Last ned veilederen her.

Om rehabilitering og habilitering

​​Rehabilitering og habilitering er tiltak som har til hensikt å gjenopprette viktige funksjoner eller bygge opp nye, slik at pasienten i større grad selv kan mestre hverdagen.

​Habilitering: Brukere og pasienter med behov for habilitering er barn, unge og voksne med medfødte eller tidlig ervervede funksjonsnedsettelser.

Rehabilitering er vanligvis rettet mot funksjonstap på grunn av tilstander som er ervervet senere i livet.

Habilitering og rehabilitering kjennetegnes av målrettede, intensive og tverrfaglige prosesser.​​

Kilde: Helsedirektoratet