Helsedirektoratet.jpgÉn tilskuddsordning kan kommuner søke på, og to tilskuddsordninger retter seg mot frivillige organisasjoner:


Lavterskeltilbud for ungdom og unge voksne med psykiske utfordringer og/eller rusmiddelproblemer

Formålet med ordningen er å legge til rette for lavterskeltilbud på arrangementer som festivaler, fadderuker og liknende gjennom sommeren og høsten 2021.

Målgruppen er ungdom og unge voksne som har eller står i fare for å utvikle psykiske utfordringer og/eller rusmiddelproblemer og som gir uttrykk for støttebehov.

Lavterskeltilbudet skal sikre at det formidles informasjon om lokale tilbud som fastlege, psykisk helsetjeneste i kommunen, Rask psykisk helsehjelp, RUStelefonen og liknende. Det bør også informeres om aktuelle digitale selvhjelpsverktøy og likepersonstilbud.

Helsedirektoratet vil understøtte tilskuddsordningens aktiviteter i sosiale medier.

Les mer og søk på tilskudd på Helsedirektoratets side her.


Aktivitets- og ferietilbud for aleneboende unge voksne og eldre og/eller personer med psykiske helseutfordringer

Formålet med ordningen er å stimulere til fritidsaktiviteter og tilbud som reduserer ensomhet. Tilskuddet  skal bidra til sosial nettverksbygging, økt sosial deltaking og mobilisere mot ensomhet i ferier og hverdag.

Målgruppen er aleneboende unge voksne og eldre og/eller personer med psykiske helseutfordringer som ikke fanges opp av andre tilbud.

Det gis tilskudd til:
Tilskuddet skal benyttes til å arrangere aktiviteter som reduserer opplevelsen av ensomhet, og har som mål å øke mestringsfølelse, positive opplevelser som bidrar til ønske om økt sosialisering og sosial nettverksbygging. Dette kan være både nye tilbud og styrking av eksisterende aktivitetstilbud.

Mottaker må både vise til erfaring med å komme i kontakt med og arrangere aktiviteter rettet mot målgruppen og vise til nettverk som gjør det mulig å rekruttere deltakere fra målgruppen.

Aktivitetstilbudet skal rette seg mot personer som ikke fanges opp av andre tilbud, og det er derfor ønskelig med en tydelig strategi som retter seg mot denne målgruppen. Selve aktivitetene kan være kultur- og fritidsaktiviteter, ferieaktiviteter og andre aktiviteter som reduserer opplevelsen av ensomhet gjennomført sommer og/eller høst 2021.

Aktivitetstilbudet bør være gratis eller med lav egenandel for deltakere.

Les mer og søk på tilskudd på Helsedirektoratets side her.