Prosjektet vårt ble som så mange andre, avbrutt av Korona-pandemien uken før vi skulle gjennomføre samling i Stjørdal. Samlingen vi skulle ha 28. og 29. april i Horten måtte også utsettes og vi vet ikke nøyaktig når det er mulig å gjennomføre de to siste samlingene. Men vi ser for oss at de kan gjennomføres tidligst i august/september. Eventuelt vil vi gjennomføre dem helt eller delvis ved bruk av digitale medier (Teams, Zoom eller andre). Dette vil vi i så fall løse i dialog med våre oppdragsgivere i NFR og de aktuelle deltakerne. Men vi kan tåle en utsettelse på inntil 6 måneder og likevel holde den endelige tidsplanen.

Vi jobber imidlertid nå med ajourføring av de to første samlingene – og har godt materiale fra både Vestvågøy og Askøy som dere ser en «smakebit» av nedenfor i dette nyhetsbrevet. Videre undersøker vi muligheten for å holde en fagsamling/webinar 16. juni med både oppsummerende og diverse faglige innspill. Dette vil prosjektgruppen arbeide med de neste ukene og informere om i neste nyhetsbrev som kommer i midten av mai. Vi vil gjerne ha innspill fra dere prosjektkommuner (inkludert Frogn) på tema 16. juni. Webinar-konseptet er kanskje noe vi også kan ta i bruk mer jevnlig, for å opprettholde noe av den faglige kontakten mellom kommunene og prosjektledelsen. Dette vil vi gjerne også ha innspill på.

FORELØPIGE FUNN «DELTAKELSE OG KVALITET»


I denne første fasen av prosjektet er det viktig å få et inngående bilde av hvordan barn og unge med funksjonsnedsettelser deltar på ulike arenaer i det daglige livet, i fritiden, i skolen og hjemme. Dette vil gi et grunnlag for neste fase der vi skal forsøke å tallfeste og beskrive hvordan situasjonen er i den enkelte kommune. I neste omgang vil situasjonsbeskrivelsen danne grunnlaget for en prosess i kommunene som skal lede til utvikling av tjenestene til barn og unge med funksjonsnedsettelser.

Fokusgruppediskusjoner er en velkjent metode for å bringe frem deltakernes oppfatninger, følelser, holdninger og ideer om et utvalgt tema. Vi har foreløpig gjennomført tre fokusgrupper i Vestvågøy og tre på Askøy; med ansatte i kommunene, foreldre til barn og unge og med ungdom/unge voksne med funksjonsnedsettelser. Dette var veldig godt forberedt og gjennomføringen gikk veldig fint. Takk til både Vestvågøy og Askøy for godt samarbeid!

Vi har allerede halvparten av det datamaterialet vi skal innhente i den første fasen. Selv om disse dataene ikke er ferdig analysert, så ser vi allerede nå at vi får svært interessant og relevant informasjon som vil bidra godt inn i forberedelsene til en situasjonsbeskrivelse.

I første omgang viser vi en punktvis liste over noen viktige temaer og sammenhenger som har kommet fram i fokusgruppene og som vi særlig vil se nærmere på:

 • Det er generelt sett mange ulike tilbud til barn og unge i kommunene. Dette er først og fremst tilbud som er for alle barn og unge, men også tilbud som er rettet spesielt mot vår målgruppe

 • Når barn og unge med funksjonshemninger er små, går det stort sett greit at de er med på tilbudene som er for alle. Det blir vanskeligere etter hvert når kravene til prestasjon øker og når ungdom/unge voksne blir mer bevisst på at de blir passet på, fulgt eller kjørt av voksne

 • Det mangler åpen kommunikasjon om barn og unge med funksjonshemninger mellom tjenesteutøver og de som er ansvarlige og leder tilbudene som er til alle

 • Ensomhet rammer mange ungdom og unge voksne etter hvert som de integrering i de generelle tilbudene blir vanskeligere

 • Kontaktene som er etablert som barn kan bety mye for barn og unge med funksjons- hemninger også senere når de blir ungdom/unge voksne

 • Det er mange eksempler på at tilrettelegging for barn og unge med funksjonsnedsettelser ikke finner sted eller svikter

 • Det er behov for å inkludere barn og unge med funksjonsnedsettelser når det planlegges tilbud i kommunen

 • For mange tilrettelagte tilbud skjer på dagtid (i arbeidstiden), for få om kvelden og i helgene

 • Støttekontakt kan være et bra tilbud, men det rammes av lav kontinuitet fordi det er vanskelig for kommunen å rekruttere

 • Mye bra skjer i skolesammenheng, men skolens selvstendige rolle vanskeliggjør koordinering med andre tilbud

 • Prosjektfinansiering av tilbud er problematisk fordi tilbudene ikke er langsiktige

 • Transportproblemer, ekstra kostnader og egenbetaling skaper vanskeligheter for mange foreldre og går ut over mulighetene for barn og unge med funksjonsnedsettelser

 • Koordinering av tilbud internt i kommunen fungerer ikke alltid bra

 • Det er ofte vanskelig for foreldre og andre å vite hvor en skal henvende seg og hva som er "nøkkelen" til ulike tilbud. Det etterlyses en digital oversikt som oppdateres kontinuerlig


Dette nyhetsbrevet er ment å gi oppdatering om utviklingen i prosjekt «Deltakelse og kvalitet». Samtlige deltakere og medarbeidere skal, med jevne (og ujevne) mellomrom, komme med oppdateringer i dette nyhetsbrevet - fra sine ståsted. Redaktør er sosialøkonom Emil Hansen som primært er ansvarlig for redigering av nyhetsbrevet og ukentlig utsendelse.

Logoer til alle deltakere i prosjektet