Hei alle!

Vi går nå inn til prosjektets siste fase. Tidligere i høst/vinter har dere fått oversendt den første forskningsartikkelen fra Deltagelse og Kvalitet-prosjektet. Der ble prosjektet og metodene som er brukt presentert, samt de overordnede resultatene. Vi går inn i prosjektets siste fase – og det er da naturlig å bruke tiden frem til prosjektslutt i juni 2023 til å planlegge hvordan vi og kommunene, kan følge opp resultatene vi sitter med.

I den sammenheng planlegger vi en Workshop på Gardermoen 8.-9. februar 2023, med oppstart kl. 10:00 den 8.2 – og avslutning kl. 15:00 den 9.2. 

Fokus for denne samlingen vil være å jobbe videre med de sentrale funn/ønsker som kom frem i fokusgruppedialogene (FD). Blant annet: 

Mulighet til å delta i tjenesteutvikling: Flere av deltakerne uttrykte interesse/ønske om å få være med på å påvirke tjenesteutviklingen.

Oversikt/innsikt i lokale aktiviteter som er tilgjengelige: Flere deltakere ga uttrykk for at de ønsket en oversikt over eksisterende aktiviteter og måter en kunne delta på.

Mer tid med ansatte og tilgang til personlige assistenter: Deltakere opplever at personalet på boligene har for lite tid til samvær og omsorg.

Mer fokus på språk og respektfull atferd: Språk er avgjørende i kommunikasjonen, og flere av deltakerne fortalte om sine erfaringer med å bli mobbet eller stigmatisert ved bruk av ord som «handikappet».

Fellesskap for ungdom med funksjonsvariasjon/etablering av møteplasser: Deltakerne ønsket mer engasjement fra samfunnet for å støtte og styrke mennesker med funksjonsvariasjoner.

Bygge miljøer som fremmer deltakelse: Flere deltakere etterspurte utvikling av gode miljøer som legger til rette for deltakelse i sine kommuner.

Det er også av betydning at vi får muligheter til å dele denne kunnskapen med myndighetene, v/Helsedirektoratet. Vi er derfor i dialog med dem – og vil invitere dem til å være sammen med oss på Workshopen. Programmet vil bli sendt 3 uker før.

Til orientering er prosjekt «Deltakelse og kvalitet» presentert på to konferanser høst/vinter 2022 med gode tilbakemeldinger:

CAPA 2022 - “Capturing the Magic – Participation for all”, Beitostølen 13. -15. september 2022 (Dag og Arne)

Konferanse - Norsk akademi for habiliteringsforskning, Bodø: 27. oktober 2022 (Dag og Arne)

Statistikk fra Bufdir 


Deltakelse og fritid

Illustrasjon som viser statistikk på deltakelse og fritid, fra Bufdirs levekårsundersøkelse

 


 

Dette nyhetsbrevet er ment å gi oppdatering om utviklingen i prosjekt «Deltakelse og kvalitet». Samtlige deltakere og medarbeidere skal, med jevne (og ujevne) mellomrom, komme med oppdateringer i dette nyhetsbrevet - fra sine ståsted. Redaktør er sosialøkonom Emil Hansen som primært er ansvarlig for redigering av nyhetsbrevet og ukentlig utsendelse.

Logoer til alle deltakere i prosjektet