Omslagsbilde til Meld. St. 18 (2020-2021) Oppleve, skape, dele – Kunst og kultur for, med og av barn og unge I Meld. St. 8 (2018-2019) Kulturens kraft – kulturpolitikk for fremtida skisserte regjeringen retningen for fremtidens kulturpolitikk. Arbeidet med å legge til rette for ytrings- og informasjonsfrihet og deltakelse for de unge ble her pekt på som viktig å styrke. Pandemien som i over et år har vært med på å prege barne- og ungdomskulturfeltet har aktualisert viktigheten av dette arbeidet. Smitteverntiltak, nedstengning av aktiviteter og behov for å redusere sosiale møteplasser i nærmiljøet har påvirket mange barn og unge. Det har også tydeliggjort viktigheten av å legge til rette for aktivitet og deltakelse for alle.

I presentasjonen av den nye meldingen legges det vekt på at kultur er noe mer enn underholdning og fritidsaktiviteter, sitat:

Kultur er livskvalitet og menneskeleg vekst. Kultur er danning og utdanning. Kultur er tilhøyrsel og identitet. Kultur er å forstå oss sjølve og verda rundt oss. Kultur er moglegheita til å delta, til å bli inkludert, til å ytre seg, til å undre seg, ha det moro, til å stille spørsmål og til å utfalde seg estetisk og kreativt. Kultur er moglegheita til å kritisere, debattere og utvikle samfunnet i ein ny og betre retning. Med andre ord taler vi om grunnleggjande demokratiske verdiar.

Målet med meldingen er at alle barn og unge i Norge uavhengig av bosted, økonomi, funksjonsevne, og sosial og etisk bakgrunn får tilgang til et kulturliv hvor de selv får anledning til å delta, skape, lære og mestre.

Regjeringen legger i meldingen vekt på at tilbudet til barn og unge må styrkes og at vi må bryte barrierer for å kunne nå målene om at alle barn og unge sine stemmer skal høres.

Meld. St. 18 (2020-2021) Oppleve, skape, dele – Kunst og kultur for, med og av barn og unge kan du laste ned her:

Meld. St. 18 (2020-2021)_Oppleve_skape_dele.pdf

Kilde

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-18-20202021/id2839455/