Illustrasjon med fargeglade barn

Aktiv Ung er glade for at Helse Nord innvilget 250000.- til forprosjektet ”Ulikheter gir muligheter”. 

Forprosjektet skal lede til et hovedprosjekt, som skal finne de finne gode organisasjons – og samhandlingsmodellene mellom første og andrelinje tjenester, som har ansvar for å bistå barn, unge og unge voksne med funksjonsnedsettelser.

Oppdraget vårt vil være å finne samhandlingsløsninger som vil gi best mulig tilretteleggings, behandlings – og  oppfølgingløsninger, før, under og etter et habiliterings – rehabiliteringstilbud.

Vi planlegger å invitere en kommune og ett helseforetak (spesialisthelsetjeneste) fra hver av de fire helseregionene, for sammen med Aktiv Ung, Valnesfjord Helsesportssenter  (VHSS) og Beitostølen Helsesportssenter (BHSS) å utvikle søknaden til hovedprosjektet.

Hovedprosjektet er forutsatt å inneholde både tverretatlige og tverrfaglige utviklings – og forskningsprosesser som vil ha som mål å sikre likeverdig tilgang til nasjonale kompetansetjenester for våre målgrupper – og som bidrar til implementering av nasjonale retningslinjer og kunnskapsbasert praksis i prosjektområdene (Jfr. forskriftens §§ 4 – 6 – pkt. 6 og 7).

Prosjektet vil også være i tråd med Aktiv Ung's oppgave som nasjonal kompetansetjeneste. Prosjektet skal gjennomføres som et prosessbasert arbeid hvor de aktuelle samarbeidsaktørene basert på sine mandat, sammen skal utvikle et hovedprosjekt som vil ha betydelig overføringsverdi til andre helseforetak og kommuner, og som også vil kunne ha overføringsverdi til andre nasjonale tjenester.

Prosjektet vil bil igangsatt så snart prosjektleder er ansatt, og vi ønsker lykke til i arbeidet fram mot søknad på hovedprosjekt!