Helsedirektoratet har gitt ut «Prioritering av helsehjelp i Norge under covid-19 pandemien 25 mars 2020» som sier at en rekke rehabiliteringstiltak nå skal settes på vent inntil videre. Dette for å hindre fysiske oppmøter som kan føre til smittespredning. Prioriteringsveilederen gir likevel noen unntak for rehabilitering, som etter ny-oppstått betydelig funksjonsnedsettelse f eks hjerneslag, hjerneskade, ryggmargsskade, multitraume, amputasjon, nevrologiske tilstander og andre skade- og sykdomsforløp der manglende rehabilitering kan medføre alvorlig, varig funksjonstap.

Føringer fra Helsedirektoratet har gjort det nødvendig for mange av de private og offentlige rehabiliteringsinstitusjoner å redusere eller stenge for ordinær drift.

Beitostølen- og Valnesfjord helsesportssenter som begge er ledende innenfor re/habilitering på barn – og unge har omgjort sin virksomhet. Valnesfjord Helsesportssenter som ligger i Nordland har inngått avtale med Helse Nord RHF om døgnbehandling av pasienter dirkete fra sykehus. Beitostølen jobber ned ulike løsninger for å bidra med nødvendig beredskap i krisetid. Begge helsesportssentrene stiller seg nå tilgjengelig med sin totale tverrfaglige kompetanse innen medisin, helsefag og spesialpedagogikk og bidrar for å gi et tilpasset tilbud. Catosenteret har lavere aktivitet, men ingen umiddelbare planer om å stenge.  Ved Energisenteret for barn og unge på Haukeland Universitetssykehus er også aktiviteten redusert, på samme måte som ved resten av sykehuset.  På Frambu har de avlyst alle fysiske kurs og opphold frem til 15 mai, men bruker videokonferanser som erstatning. Virtuelle møter, video og telefon konsultasjoner brukes nå hyppig i spesialisthelsetjenesten. For mer informasjon om hvordan de ulike løser utfordringene med korona-pandemien kan du på den enkeltes hjemmeside.

Med dagens situasjon er det naturlig å støtte opp om myndighetens tiltak for å redusere smitte. Samtidig er det viktig å fokusere på hva vi kan gjøre ut i fra dagens restriksjoner og at når pandemien er over, skal det igjen stå et sterkt støtteapparat klart for barn og unge med funksjonsnedsettelse og deres pårørende.