Det overordnede målet for NKBUF er:

Sikre nasjonal kompetansespredning gjennom ved bruk av tjenestens nasjonale og regionale faglige nettverk, utvikle og avholde nasjonale og lokale konferanser og undervisning med høgskole og universitet. Videre skal tjenesten sikre kunnskapsutvikling ved forskning, kvalitetsforbedringsarbeid, innovasjon og utvikling.

De overordnede målene operasjonaliseres for hvert år i en konkret handlingsplan (ytelsesavtale) for spesifikk evaluering og etterprøving av de fastsatte resultatmålene. Planen sendes årlig til Helse Nord for godkjenning.