Rettigheter, støtteordninger og annen hjelp

Når man får et barn med nedsatt funksjonsevne, er man berettiget til støtte fra det offentlige. Dette kan være pleiepenger, hjelpestønader, rett til behandling osv.

Det kan være vanskelig å få en god nok oversikt over hvilke muligheter for støtte som fins. CP-foreningen har laget en oversikt i sin bok "Til foreldre - fra foreldre, en nyttebok". Denne oversikten er oppdatert pr september 2014. 

I tillegg må man bruke NAV sine hjemmesider, som inngang til offentlige støtteordninger. 

Starthjelp er et lærings- og mestringstilbud som retter seg mot foreldre som nylig har fått barn som vil trenge tett oppfølging fra spesialist- og kommunehelsetjeneste. For mer informasjon, gå til nettstedet mestring.no.

Helsedirektoratet har en veileder som omhandler rettigheter til barn og unge med nedsatt funksjonsevne. ​Mange bruker mye tid og krefter på å orientere seg i lovverk og tjenestetilbud. Dette heftet er ment å gjøre det lettere å finne fram. Heftet handler ikke om det å ha et barn eller en ungdom med nedsatt funksjonsevne, men om tilbud og rettigheter. Bufdir har laget en brosjyrer og en animasjonsfilmer som på norsk, engelsk, arabisk, somali og urdu, forteller minoritetsfamilier hva deres barn med funksjonsnedsettelser har av rettigheter og støtteordninger.

Helsedirektoratet har også en satsing på Psykisk helse i skolen, som gir råd, anbefalinger og verktøy for å bekjempe mobbing og legge til rette for et godt psykososialt læringsmiljø på skolen.

Drop-In metoden

Drop-In metoden brukes for å skape forandring sammen med elever som står i fare for å utvikle en elevrolle som hindrer god psykisk helse, trivsel og læring. Les mer om metoden her.


Veileder som omhandler rettigheter til barn og unge med nedsatt funksjonsevne