Bilde av omslaget til rapporten Samarbeid til barnets helhetlige utbytte?Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd gjennom programmet Praksis-FoU.

Forskningsdesignet beskrives som kvalitativ aksjonsforskning i starten av prosjektet for deretter å observere og kartlegge samarbeidsstrukturer mellom de profesjonelle.  Den primære datakilden i prosjektet har vært semistrukturerte intervjuer med hhv foreldre, barnehageansatte, spesialpedagoger, koordinatorer og noen andre aktører i hver case – til sammen 26 intervjuer med 30 informanter (hvorav fire foreldrepar). I tillegg er det gjennomført fokusgrupper med representanter fra HABU og PPT, observert et ansvarsgruppemøte i tre av casene, og dokumentanalyser.

Resultatene fra prosjektet viser at det er et skille mellom det pedagogiske og det helsefaglige domenet, noe som har fått betydning for de to nyeste veilederne utgitt av Helsedirektoratet. Prosjektet peker særlig på utfordringen for samordningen når det gjelder overgangen mellom barnehage skole.

Rapporten fra prosjektet finner du her på kompetansetjenestens nettside.

Resultatene fra prosjektet viser også at barnehagen fungerer som foreldrenes forlengede arm i omsorgen for barnet. En artikkel som presenterer prosjektet, metoder og resultater og diskuterer barnehagepersonalets rolle som omsorgsgivere er publisert i Journal of Research in Childhood Education. Artikkelens tittel er: “An examination of the role and responsibilities of kindergarten in multidisciplinary collaboration on behalf of children with severe disabilities”.  Artikkelen er skrevet av: David Lansing Cameron, Anne Dorthe Tveit, Jorunn H. Midtsundstad, Ann Christin Eklund Nilsen og Hanne Cecilie Jensen.

Her kan du bestille artikkelen: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02568543.2014.912996

Resultater fra prosjektet viser også at personalets syn på barnet får følger for det utbyttet barnet kan få av barnehageoppholdet. Det er av avgjørende betydning om barnet med nedsatt funksjonsevne blir forventet å ha en rolle som deltager, eller blir sett på som pasient. Et viktig funn er at barnehagen har en unik sjanse til å tilføre deltagerperspektivet inn i samarbeidet med andre faglige domener, nemlig hvordan barnet kan utvikle seg som deltager i barnegruppen. Dette er beskrevet i artikkelen: Patient or participant? How professionals construct the child with special needs.

Omslagsbilde av boken when education meets the care paradigmBoken kan bestilles her: https://bokelskere.no/finn/?hos=bokelskere.no&finn=When+Education+meets+the+care

Resultatene er også formidlet til barnehageansatte i tidsskriftet Første Steg (2010) med tittelen Barnehagen viktig i samarbeidet om barn med individuell plan. Artikkelen kan lastes ned her.