I St. meld. nr. 25 (2005-2006) Mestring, muligheter og mening. Fremtidens omsorgsutfordringer ble aktiv omsorg pekt på som et overordnet strategisk satsningsområde for omsorgssektoren.

I Norge legger vi stor vekt på å gi alle like muligheter for deltakelse i samfunnslivet. Dette kan sees på som en av de viktigste verdier i vårt demokrati. Dette vil vi verne om, og derfor er det av stor betydning å legge til rette for at grupper av mennesker som trenger tilrettelegging for deltakelse og aktivitet. Mange av disse er mottakere av omsorgstjenester fra offentlige, ideelle eller private aktører.

Aktiv omsorg handler om å tilrettelegge for at mennesker med ulike utfordringer kan ta del i kultur- og fritidsaktiviteter. Det kan dreie seg om at mennesker gjennom tilrettelegging kan gjøre seg bruk av ordinære aktiviteter, og det kan være tiltak som er individuelt tilpasset. Det dreier seg både om at mennesker skal kunne være utøvere på ulike nivå, og at de kan være publikum.

Begrepet defineres ikke nærmere i St. meld. nr. 25 (2005-2006), men oppsummeres som en rekke aktiviteter:

  • Dagliglivets gjøremål som innbefatter varierte og tilpassede aktiviteter
  • Støttekontakt som hjelper til med å fylle et behov for aktivitet og kontakt med andre
  • Aktiviserings- og velferdstiltak som f.eks. eldresentre
  • Mat og måltider; ikke bare i betydningen sunt kosthold, men også som sosial begivenhet, tradisjon, identitet, selskap og fellesskap
  • Kunst og kultur som opplevelse
  • Musikk, dans og drama i terapeutisk sammenheng
  • Fysisk aktivitet

Aktiv omsorg kan derfor inngå både i behandling, og i helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende arbeid.

Gjennom samarbeidsprosjektet (2012 – 2015) tok vi utgangspunkt i erfaringer fra opplæringsprogrammet i Aktiv omsorg som ble gjennomført i perioden 2012 – 2015. Opplæringsprogrammet var landsomfattende og hadde deltakere fra ulike nivåer og med ulik utdannings bakgrunn fra den kommunale omsorgssektoren, kultursektoren, ideelle organisasjoner, frivillige og fra utdanningssektoren.

Samarbeidsprosjektet fikk økonomisk støtte til utgivelse av en antologi. I denne deles erfaringer som kan inspirere til læring, refleksjon og handling for ansatte, frivillige, elever og studenter:

Disch, P.G, Lorentzen, G. & Midtsundstad, A. (2017): Aktiv omsorg. Samspill mellom kultur, aktiviteter, helse og trivsel. Bergen: Fagbokforlaget.

Omslaget til boken Aktiv omsorg

Forfatter: Per Gunnar Disch, Gro Lorentzen, Anders Midtsundstad
Forlag: Fagbokforlaget
ISBN: 978-82-450-1879-0
Utgitt: 2017
Pris: 385,-
 

Kjøp boka