Forskning på fysisk aktivitet og helse gjennom hele livet viser at fysisk aktive vil ha langt bedre fysisk og psykisk helse enn fysisk inaktive. Bare noen få minutters daglig fysisk aktivitet, tilsvarende rask gange, har stor helsegevinst. Overdreven fysisk aktivitet gir ikke nødvendigvis økt helsegevinst.

Folk flest er for lite fysisk aktive! Demografiske endringer, urbanisering, klima utfordringer, digitalisering og ny teknologi endrer hvordan vi må tilrettelegge samfunn og omgivelser slik at vi fremmer fysisk aktivitet.

Handlingsplanen markerer hensynet til fysisk aktivitet som nasjonalt viktig på folke-helseområdet. Hensynet skal ivaretas i samfunns- og arealplanlegging, på ulike nivåer og i ulike sektorer i samspill med privat og frivillig sektor.

12 departementer har samarbeidet om planen. NKBUF synes det er gledelig at fysisk aktivitet er løftet opp i en så «tverrdepartementlig» bredde. Samarbeid på tvers er nødvendig for utvikle samfunnet slik at «fysisk aktivitet skal være enkelt å velge for alle». 

Det første av to hovedmål i planen er et mer aktivitetsvennlig samfunn der alle uavhengig av alder, kjønn, funksjons-nivå og sosial bakgrunn gis mulighet til bevegelse og fysisk aktivitet.

Dette realiseres ikke av ord i en handlingsplan, så her må kommunene ønske og ville når planer og prioriteringer gjøres. 

Illustrasjon fra Handlingsplan-for-fysisk-aktivitet-2020 pdf(1).png 

Du kan laste ned rapporten ved å klikke her

Kilde:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/sammen-om-aktive-liv/id2704955/

 

 

 

 

Illustrasjonen er hentet fra handlingsplanen og er utformet av Anagram design AS.