I tillegg er det gjennomført en kunnskapsoppsummering fra Folkehelseinstituttet. Det har også siden forrige rapport vært utarbeidet en rapport fra ekspertgruppen for skole og barnehage med egne anbefalinger.

Under følger anbefalingene til koordineringsgruppen:

statusrepport 10_forsidebilde (3).jpg

Barnehager og skoler må holdes åpne, eventuelle begrensninger bør begrunnes med smittevern og være tidsbegrenset:

Åpne barnehager og skoler er viktig for alle barn og unge, og spesielt for de mest sårbare. Åpne barnehager og skoler er en forutsetning for at barn og unge med behov for hjelp fra ulike tjenester blir fanget opp og fulgt opp. Tydelig nedgang i antall smittede i aldersgruppen 13 – 19 år indikerer at trafikklysmodellen, sammen med andre smitteverntiltak i samfunnet, fungerer etter intensjonen. Oppslutning rundt trafikklysmodellen og opprettholdelse av gjeldende regelverk er viktig for å gi barn og elever et best mulig tilbud under en pågående pandemi. Eventuell økning i tiltaksnivå skal være godt begrunnet av smittevernhensyn, og vare kortest mulig for å begrense tiltaksbyrden for barn og unge.

Ungdom bør prioriteres som målgruppe:

Ungdom er en viktig målgruppe for tiltak, særlig knyttet til psykisk helse. Aktiviteter og tilbud for ungdom bør opprettholdes i den grad det er mulig. For å sikre at barn og unge blir hørt og at deres rettigheter blir ivaretatt under pandemien bør ungdomsmedvirkning gjennom ungdomsråd, elevråd, involvering av demokratiske barne- og ungdomsorganisasjoner og andre arenaer, trappes opp.

Kommuner må organisere helsetilbudet, slik at ikke smitteverntiltak hindrer god ivaretakelse av syke barn:

I tjenester til barn og unge er relasjonsbygging og trygghet en sentral del av arbeidet og kan ikke ensidig erstattes av digitale tjenester. E-konsultasjon med foresatte og barn fordrer digital kompetanse, og at man behersker språket tilstrekkelig. Vurdering av syke barn ved e-konsultasjoner kan være særlig utfordrende. Hvis man likevel må bruke digitale løsninger, er det viktig å vurdere tilgjengelighet, kvalitet og forsvarlighet, samt sikre at taushetsplikt og personvern ivaretas. Disse anbefalingene er beskrevet i Helsedirektoratets koronaveileder.

Befolkningen bør informeres om at tjenestene er åpne og trygge:

I innspill fra organisasjonene peker flere på at familier og unge ikke benytter seg av offentlige tjenester, som helsetjenester, på grunn av smittevern eller frykt for smitte. I en undersøkelse gjennomført av Opinion for Røde Kors i oktober kommer det frem at en av fire har unnlatt eller utsatt å oppsøke helsetjeneste, og at dette i større grad gjelder aldersgruppen 16-30 år (36 prosent). Noen organisasjoner er kjent med at foreldre avlyser avtaler på helsestasjonen fordi de er redd for smitte eller har symptomer, og de uttrykker bekymring for at det skjuler seg familier som ikke ønsker kontakt med tjenestene bak noen av avlysningene. Koordineringsgruppen anbefaler at sektormyndighetene tydelig kommuniserer at tilbud er åpne, trygge og ivaretar smittevern. Dette arbeidet er spesielt viktig i forbindelse med jul.

Barn og unge skal få dekket sine omsorgsbehov dersom de havner i smittekarantene eller isolasjon på grunn av sykdom:

Foresatte eller andre omsorgspersoner må kunne ivareta barna selv om det innebærer risiko for smitte. Kommunehelsetjenesten bør ha oppmerksomhet rettet mot familier der de er bekymret for barn og ungdom som er i karantene eller isolasjon. For personer som er i innreisekarantene og ikke har oppholdssted i Norge, har disse blitt innkvartert på karantenehotell den siste tiden. Her må det tilrettelegges for eventuelle barn som innkvarteres sammen med sine omsorgspersoner, slik at de har mulighet for lek og aktivitet.

Barn med funksjonsnedsettelser trenger økt oppmerksomhet:

Erfaringer fra pandemien og innspill fra organisasjoner peker på at barn og unge med funksjonsnedsettelser i særlig grad har blitt utsatt for negative konsekvenser. Funnene i denne rapporten viser også at barn og unge med funksjonsnedsettelse på svært mange område, fremdeles ikke har fått på plass et tilbud tilsvarende det de hadde før pandemien. Dette gjelder både helse, fritid, skole og arbeid. Det er behov for særskilt fokus i flere sektorer.

Innhente mer kunnskap om langtidskonsekvensene:

De fleste av studiene i denne kunnskapsoppsummeringen gjennomførte datainnsamlingen innen en måned etter utbrudd/ nedstengning eller i løpet av utbrudd/nedstengning. Vi vet derfor ikke så mye om langtidskonsekvensene denne pandemien og smitteverntiltakene har på barn og unge enda. De fleste studiene er også tverrsnittsstudier og kan derfor ikke si noe sikkert om endring som følge av pandemien, kun selvopplevde endringer. Det vil derfor være viktig å følge med på resultater av studier videre fremover.

Rapporten kan lastes ned her: https://bufdir.no/Bibliotek/Sokeside/?q=Utsatte+barn+og+unges+tjenestetilbud+under+covid-19-pandemien&num=25&start=0

Kilde

bufdir.no > Aktuelt > Temaside - koronavirus > Koordineringsgruppen for tjenester til sårbare barn og unge