Fra mandatet til koordineringsgruppen fremgår at det er en premiss for gruppens arbeid at normal drift i tjenestene til barn og unge skal tilstrebes så snart det er forsvarlig innenfor rammene av de gjeldende smittevernrådene. Dette betyr at det i dag ikke er grunnlag for å videreføre restriksjoner som for eksempel hjemmekontor dersom dette går ut over kvaliteten på tjenestene. Det er i dag heller ikke grunnlag for å omdisponere personell fra lovpålagte oppgaver og det er ikke grunnlag for å omdisponere personell til forberedelser av en eventuell oppblussing av pandemien. 

Oppsummering av tiltakene, slik de fremkommer i rapporten (ikke prioritert rekkefølge):

 1. Det viktigste tiltaket for å bedre situasjonen for barn og unge vil være å sikre at alle tjenestene åpnes opp uten unødvendig opphold. Mange av utfordringene som er løftet frem både innen hver sektor og til samarbeid og avhengigheter mellom sektorer, vil i stor grad løses når tjenester normaliseres.
   
 2. På bakgrunn av smittesituasjonen anbefaler myndighetene at grunnleggende smittevernstiltak er tilstrekkelig og at alle tjenester til barn og unge kan være åpne og i normal drift. Grunnleggende smitteverntiltak handler om å holde seg hjemme ved luftveissymptomer, sikre hygiene og iverksette tiltak for å holde avstand mellom personer. Utgangspunktet for alle tjenester er at de ansatte skal møte på jobb. Video og hjemmekontor anbefales der det er mulig, men bare hvis kvaliteten på tjenestene ikke forringes vesentlig.
   
 3. Hvert direktorat utarbeider og implementerer nasjonale råd og anbefalinger i form av en smitteveileder for den enkelte tjeneste med en-til-en kontakt slik at alle tjenester åpnes. FHI har laget mal for smittvernsveiledere. Råd og anbefalinger skal være detaljerte nok til å gi ledere støtte til å gjenoppta normal drift og samtidig gjennomføre nasjonalt anbefalte smittevernråd. Det skal gå tydelig frem at det påløper negative konsekvenser for det samlede tjenestetilbudet dersom enkelttjenester velger å iverksette strengere smittevernstiltak og kompenserende tiltak må dermed iverksettes.
   
 4. Det anbefales at det innføres nasjonale krav om at det skal gjøres en risikovurdering i den enkelte virksomhet når det iverksettes omdisponeringer eller kontaktreduserende tiltak utover grunnleggende smittevernskrav i tjenester som berører barn og unge. Dette for å synliggjøre at tjenester til barn og unge skal prioriteres under pandemien.
   
 5. Hvert direktorat vil sørge for at tjenester i egen sektor gjenoppretter nødvendige samarbeid med andre tjenester som arbeider med sårbare barn og unge.
   
 6. Koordineringsgruppen anbefaler gjenåpning av 5. – 7. trinn, ungdomsskole og resten av videregående skole. Siden ekspertgruppens rapport ble levert 3. april er datagrunnlaget styrket, og gir nå ytterligere belegg for at det er forsvarlig å gjenåpne skolene. Dette vil redusere risiko for de fleste av de sårbare barna.
   
 7. Det er nødvendig å følge særskilt med på de barn og unge som ubegrunnet holdes utenfor skole og barnehage og vurdere om det er behov for å iverksette særskilt oppfølging.
   
 8. Koordineringsgruppen er bekymret for barn og unge med økt risiko for å oppleve vold, og vil vurdere om det er behov for ytterligere tiltak for å sikre tjenester til voldsutsatte barn og unge.
   
 9. Koordineringsgruppen er bekymret for tilbudet til barn med funksjonsnedsettelser. Organisasjonene har vært bekymret for avlastningstjenester og barnebolig og habiliteringstjenester. Familier med funksjonshemmede barn har også ofte behov for flere tjenester i kommunen. Kartlegging av status viser at mange av disse tjenestene har blitt påvirket negativt av pandemien. Barn med funksjonsnedsettelser må følges opp proaktivt og få et tilpasset og koordinert tjenestetilbud. Koordineringsgruppen vil vurdere om det er behov for ytterligere virkemidler for å sikre tjenestene til disse gruppene.
   
 10. Styrket sektorvis kommunikasjon. Mange i befolkningen er redde for å oppsøke tjenestene og hvert direktorat vurderer målrettet kommunikasjon for å trygge brukerne. Ansatte må gjøres kjent med at tjenestene nå åpnes opp og få god informasjon om smittevernstiltak. Det vil fortsatt være smitte i befolkningen og kommunikasjon må innrettes slik at det ikke påføres skyld ved nye smittevernsutbrudd.

bilde til Statusrapport 2.jpg

Kompetansetjenesten ser i oppsummering av tiltakene at det er en ekstra bekymring for barn og unge med funksjonsnedsettelser som ofte har behov for flere og koordinerte tjenester, og anbefalingene er at tjenestene skal være proaktiv i oppfølgingen. Det er vi enige i. Det er tydelig at mange i befolkningen er blitt redde, det gjelder også politikere som iverksetter strengere tiltak enn nødvendig.

Rapporten kan lastes ned her:

https://bufdir.no/Bibliotek/Sokeside/?q=Utsatte+barn+og+unges+tjenestetilbud+under+covid-19-pandemien&num=25&start=0

Kilde

bufdir.no > Aktuelt > Temaside - koronavirus > Koordineringsgruppen for tjenester til sårbare barn og unge