Oppsummering

Bildet viser en liten jente med en telefon og bildet er fotografert bakfra

Covid-19-pandemien og smitteverntiltakene som ble iverksatt fra 13. mars har hatt stor påvirkning på hverdagen til barn og unge. Barnehager og skoler ble stengt. Smitteverntiltak har ført til endringer i flere av tjenestene. Regjeringen har derfor nedsatt en koordineringsgruppe som skal vurdere tilbudet til barn og unge under pandemien. Dette er den tredje statusrapporten fra gruppen. Premisset for gruppens arbeid er at normal drift i tjenestene til barn og unge skal tilstrebes så snart det er forsvarlig. Dette er en viktig ramme for arbeidet til koordineringsgruppen og er utgangspunkt for tiltakene som anbefales.

Folkehelseinstituttet (FHI) vurderer at smittesituasjonen er uendret siden forrige statusrapport og at koronaepidemien nå er under kontroll i Norge. Det daglige antallet nye smittede er nå lavt i alle fylker. Dette gjelder også for minoritetsgrupper hvor det tidligere var mye smitte.

Siden forrige rapport har regjeringen åpnet skoletilbudet for alle klassetrinn. De mest inngripende smitteverntiltakene skal avvikles i tiden frem mot 15. juni. Epidemien skal kontrolleres med grunnleggende smitteverntiltak, som å holde seg hjemme ved luftveissymptomer, sikre god hygiene og holde avstand.

Tjenester til barn og unge skal nå tilbake til mest mulig normal virksomhet, under forutsetning av at grunnleggende smitteverntiltak kan overholdes. Ansatte skal i hovedsak møte på jobb. Video og hjemmekontor anbefales der det er mulig, men er ikke holdbare alternativer hvis kvaliteten på tjenestene forringes vesentlig.

I statusrapport nummer 2 la koordineringsgruppen frem 10 anbefalinger. Denne rapporten vurderer status for oppfølgingen av anbefalingene. Den viktigste anbefalingen for å bedre situasjonen for barn og unge er å åpne alle tjenester uten unødvendig opphold. Mange utfordringer vil i stor grad løses når tjenester normaliseres. Derfor har koordineringsgruppen vært særlig opptatt av dette.

Et viktig virkemiddel er smittevernveiledere som er tilpasset tjenestene og fysiske møter med brukere. Denne rapporten viser at det jobbes aktivt med å få tjenestene tilbake mot normal drift, og at de fleste direktoratene har laget smittevernsveiledere som er tilpasset sin sektor og følger dette opp gjennom styring der det er aktuelt eller gjennom rådgivning og dialog. Rapportering fra sektor er et viktig verktøy og videreføres som ved tidligere rapporteringer. Ny status fra tjenestene kommer i neste rapportering 30.mai. Direktoratene vil arbeide parallelt med å få oversikt over restanser i tjenestene og vil danne seg et bilde av dette inn mot rapportering den 15. juni.

Koordineringsgruppen har vært opptatt av å følge særskilt med på barn og unge som ubegrunnet holdes utenfor skole og barnehage. Dette vil følges særskilt opp gjennom Fylkesmannen og rapporteringer. Erfaringen fra flere tjenester er at terskelen for å be om hjelp har blitt høyere. Dette tilsier at flere barn og unge kan ha måttet leve med vold og overgrep lenger og at det kan komme en økt pågang til tjenestene nå når situasjonen er i ferd med å normaliseres. Direktoratene vil aktivisere arbeidet med å gjøre eksisterende veiledere kjent for tjenestene.

Koordineringsgruppen løftet frem særlig bekymring for barn med funksjonsnedsettelser i den andre statusrapporten. Dette var på bakgrunn av innspill fra organisasjonene og status i tjenestene. Bufdir og Helsedirektoratet har vurdert status og mulige tiltak. Det viktigste grepet er å sikre tjenester til gruppen, særlig i kommunene. Siden disse oppgavene er forskjellig organisert i kommunene er kartlegging gjennom fylkesmannen vanskelige å gjennomføre og det gjøres dermed egne kartlegginger.

I tillegg vil det være viktig å øke innsatsen med kunnskap om rettigheter til personer med nedsatt funksjonsevne i norske kommuner. Dette er et allerede igangsatt arbeid hos Bufdir, som blir enda viktigere nå.

Samhandling er svært viktig. Koordineringsgruppen anbefaler at dispensasjonen fra å fravike opprettelse av individuell plan oppheves så raskt som mulig.

Koordineringsgruppen anbefaler at tilsynsmyndighetene får i oppdrag å påse at situasjonen i tjenestene nå gjenopprettes og at tjenester til familier med funksjonshemmede barn prioriteres.

Rapporten kan lastes ned her: 

https://bufdir.no/Bibliotek/Sokeside/?q=Utsatte+barn+og+unges+tjenestetilbud+under+covid-19-pandemien&num=25&start=0

Kilde

bufdir.no > Aktuelt > Temaside - koronavirus > Koordineringsgruppen for tjenester til sårbare barn og unge