Bilde av jente som ser mot en bygning I den sjette statusrapporten kan vi blant annet lese i oppsummeringen at:

 • Folkehelseinstituttet vurderer at smittesituasjonen er under kontroll i Norge og at grunnleggende smitteverntiltak er tilstrekkelig.
 • Langt flere tjenester enn tidligere melder nå om en normalisering i driften. Samtidig kan det, som beskrevet i statusrapport 5, oppstå nye behov på bakgrunn av pandemien/effekt av tiltakene som vil medføre større behov for tjenester, i tillegg har redusert kapasitet i tjenestene medført etterslep. Omfanget av det totale etterslepet vil først blir synlig etterhvert.
 • Sommerstengte skoler er en bekymring for de mest sårbare og utsatte barna.
 • Flere elever uttrykker bekymring for en sommerferie uten fristeder som aktiviteter, skoletilbud, deltidsjobber og feriemuligheter. Noen elever er bekymret for å oppleve begrensninger i friheten.
 • Ferieavviklingen kan føre til at tjenestenes evne til å avdekke barn som har behov for hjelp, vanskeliggjøres.

I denne sjette rapporten er status i tjenestene kartlagt på nytt gjennom spørreundersøkelser. Innspill fra ombud og interesse- og profesjonsorganisasjoner er også hentet inn. Innspillene er viktige for koordineringsgruppen for å få inn både brukerperspektiv, men også praksisbasert kunnskap fra profesjonsorganisasjonene. Det er et stort spenn i tilbakemeldingene, men de viktigste innspillene er som følger:

 • Det kan se ut til at tjenestetilbud rundt om i landet er, eller har vært, svært ulikt, og at det er vanskelig å få oversikt over hvilke tjenester som gis hvor.
 • Både skolehelsetjenesten og spesialundervisningen er hardt rammet. Tilbakemeldingene tyder også på at tjenestene via BUP ikke er normalisert.

Det er stor variasjon i opplevelser av nedstengingen: For noen barn og unge har det vært bra med større fleksibilitet og mindre grupper, mens andre har opplevd at hjelpeapparatet har forlatt dem. Innspillene vil bli fulgt opp av relevant direktorat, og tas med i det videre arbeidet.  Alle innspillene er tilgjengelige på Bufdirs nettsider i sin helhet.

Koordineringsgruppen videreføres inntil videre som en koordinerende gruppe på direktoratsnivå. Det legges opp til nye statusrapporter i slutten av august og i slutten av september. Rapporten i august vil også vurdere på ferietilbudet og tjenestetilbudet for sårbare barn og unge.

Kompetansetjenesten ønsker i tillegg å trekke fram følgende fra rapporten fra avsnitt 4 Barn med funksjonsnedsettelser. Blant annet har informasjon vært hentet inn via Fylkesmennene. Deres rapportering bekrefter mange av funnene fra øvrig kartlegging og kunnskapsinnhenting knyttet til pandemiens konsekvenser for både barn og unge, og personer med funksjonsnedsettelse i alle aldre:

 • Rapporteringen viser at mange av de kommunale tilbudene som er viktige for mange personer med funksjonsnedsettelse har vært redusert eller stengt ned i perioden. Nedstengte kommunale tilbud har hatt tydelige konsekvenser for denne gruppen –både psykososialt, helsemessig og faglig/pedagogisk. Mange personer med funksjonsnedsettelse mottar tilbud som skal bidra til deltakelse, fritid og trivsel. Disse tilbudene har i stor grad vært redusert eller stengt ned, og det er grunn til å anta at dette har bidratt til en mer krevende tilværelse for både denne gruppen selv og deres pårørende.
 • Videre viser kartleggingen at mange barn og unge med funksjonsnedsettelse har blitt påvirket avstengte skoler og barnehager. Dette gjelder spesielt barn og unge med vedtak om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning, og i større grad de som i tillegg har mottatt dette som hjemmeundervisning.
 • Samtidig viser rapporteringen fra fylkesmennene også at mange kommuner har jobbet aktivt med å iverksette gode alternative tiltak for å redusere de negative konsekvensene av pandemien, og at de kommunale tjenestetilbudene i økende grad er tilbake i drift nå.

Av hovedfunn fra det som er innhentet fra organisasjoner og utvalg (avsnitt 6 side 44) velger Kompetansetjenesten å ta med følgende:

 • Det kan se ut til at tjenestetilbud rundt om i landet er, eller har vært, svært ulikt, og at det er vanskelig å få oversikt over hvilke tjenester som gis hvor.
 • Både skolehelsetjenesten og spesialundervisningen er hardt rammet. Tilbakemeldingene tyder også på at tjenestene via BUP ikke er normalisert.
 • Det er stor variasjon i opplevelser av nedstengingen: For noen barn og unge har det vært bra med større fleksibilitet og mindre grupper, mens andre har opplevd at hjelpeapparatet har forlatt dem.

Rapporten kan lastes ned her: 

https://bufdir.no/Bibliotek/Sokeside/?q=Utsatte+barn+og+unges+tjenestetilbud+under+covid-19-pandemien&num=25&start=0

Kilde

bufdir.no > Aktuelt > Temaside - koronavirus > Koordineringsgruppen for tjenester til sårbare barn og unge